Vakuutusoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta kun sen vastaanottajan aukioloaikaa ei ollut mainittu valitusosoituksessa

12.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:152

Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika

X haki työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnan 16.9.2015 antamaan päätökseen muutosta
vakuutusoikeudelta ja toimitti valituskirjelmänsä Julkisten ja
hyvinvointialojen työttömyyskassalle. X vaati, että hänelle määrätty
karenssi poistetaan ja hänelle maksetaan ansiopäivärahaa hakemuksen
mukaisesti.

Vakuutusoikeus jätti X:n valituksen myöhään tehtynä tutkimatta.

Työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnan 16.9.2015 antamaan päätökseen liitetyssä
valitusosoituksessa oli mainittu, että valitus oli toimitettava
työttömyyskassalle. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä kävi ilmi
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan posti- ja käyntiosoite.
Valitusosoituksessa oli mainittu, että valituksen tulee olla perillä
ennen työttömyyskassan aukioloajan päättymistä viimeistään
kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu
tieto. Valitusosoituksen mukaan valituksen oli voinut toimittaa
työttömyyskassaan myös telekopiota ja sähköpostia käyttäen.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan antamassa päätöksessä tai
siihen liitetyssä valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut mainittu
työttömyyskassan telekopionumeroa tai sähköpostiosoitetta. Päätöksestä
tai valitusosoituksesta ei myöskään käynyt ilmi työttömyyskassan
aukioloaika.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään,
että työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetty
valitusosoitus ei täyttänyt hallintolainkäyttölain 14 §:n 3 momentin ja
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 7 §:n 2
momentin mukaisia vaatimuksia siltä osin kuin siitä puuttuivat tiedot
sähköisessä asioinnissa käytettävistä yhteystiedoista.

Siltä
osin kuin valitusosoituksesta puuttui tieto työttömyyskassan
aukioloajasta, korkein hallinto-oikeus katsoi, että valitusajan
määrittely ei perustuslain 21 §:n säännöksetkään huomioon ottaen voi
jäädä sen sattumanvaraisen seikan varaan, milloin asianomainen
työttömyyskassa on auki. Laissa säädetty valitusaika on 30 päivää
laskettuna siitä, kun asianomainen henkilö on saanut päätöksen
tiedokseen, sitä päivää lukuun ottamatta.

X:n
valituskirjelmä saapui työttömyyskassalle ennen klo 16.15 valitusajan
viimeisenä päivänä. Valitusosoituksesta ja siinä selostetuista
säännöksistä ei ole ilmennyt, että valitusaika olisi tuona päivänä
päättynyt tätä aiemmin. Vakuutusoikeuden ei siten olisi tullut jättää
valitusta myöhään tehtynä tutkimatta.

Asian käsittelyssä
vakuutusoikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe, joka olennaisesti
vaikutti päätökseen ja loukkasi X:n oikeutta. Vakuutusoikeuden päätös
purettiin ja asia palautettiin vakuutusoikeudelle uudelleen
käsiteltäväksi.