Tietosuojavaltuutetun ilmoitus, ettei ota rekisterin tarkastuspyyntöä käsiteltäväkseen, ei sisältänyt valituskelpoista päätöstä

30.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:162

Tietosuoja – Tietosuojavaltuutettu – Tarkastuspyyntö – Viranomaisen ohjaus – Valituskelpoisuus – Valitus – Prosessuaalinen kantelu – Hallintokantelu

A oli tietosuojavaltuutetulle
sähköpostitse lähettämässään tarkastuspyynnössä pyytänyt, että
tietosuojavaltuutettu tarkastaisi A:ta koskevien tietojen
lainmukaisuuden sellaisissa pyynnössä tarkemmin yksilöidyissä muiden
ohella poliisin ja tullin rekistereissä, joihin A:lla ei ollut
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 44 §:ssä
tarkoitettua tarkastusoikeutta.

Tietosuojavaltuutettu ei
ollut ottanut A:n pyyntöä käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu oli
A:n pyynnön johdosta antamallaan vastauksella ohjannut A:ta tekemään
tarkastusoikeuden käyttöä koskevan pyynnön henkilökohtaisesti poliisin
tai tullin toimipaikassa sekä todennut, että asian käsittely
tietosuojavaltuutetun toimistossa oli päättynyt.

A teki
tietosuojavaltuutetun vastauksen johdosta hallinto-oikeudelle kantelun,
jossa hän vaati tietosuojavaltuutetun ratkaisun poistamista ja asian
palauttamista tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi sähköpostitse tehdyn
pyynnön perusteella. Hallinto-oikeus tutki A:n vireille saattaman asian
kantelun sijaan valituksena ja palautti asian tietosuojavaltuutetulle
uudelleen käsiteltäväksi.

Asiassa oli korkeimmassa
hallinto-oikeudessa tietosuojavaltuutetun valituksesta ratkaistavana
erityisesti, oliko tietosuojavaltuutetun A:lle antama vastaus
valituskelpoinen päätös.

Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että A:lle oli tietosuojavaltuutetun vastauksella annettu ohjaus siitä,
mitä menettelyä oli noudatettava esitettäessä tietosuojavaltuutetulle
pyyntö rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttämiseksi. A:n tekemää
pyyntöä ei ollut mainitulla vastauksella ratkaistu tai jätetty
tutkimatta. Tietosuojavaltuutetun vastaus ei siten ollut
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös, johon
olisi voinut hakea valittamalla muutosta. Hallinto-oikeuden päätös oli
näin ollen kumottava siltä osin kuin hallinto-oikeus oli tutkinut A:n
vireille saattaman asian valituksena, ja A:n vireille saattama asia oli
jätettävä valituksena tutkimatta.