Omaisuutta ei voitu maksukyvyttömyysmenettelyn päättymisen jälkeen ulosmitata Suomessa saatavista, jotka olivat syntyneet ennen Ranskassa käydyn maksukyvyttömyysmenettelyn päättymistä

26.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:20

Ulosotto – ulosmittaus
Konkurssi
Euroopan unionin oikeus – maksukyvyttömyysasetus

A:ta koskenut konkurssi oli aloitettu
Ranskassa tuomioistuimen 6.2.2012 antamalla päätöksellä
maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1346/2000 mukaisena päämenettelynä ja oli 9.7.2012 julistettu
päättyneeksi A:n varattomuuden vuoksi. Ranskan kauppalain mukaan
maksukyvyttömyysmenettelyn päättäminen varojen riittämättömyyden vuoksi
ei palauttanut velkojille oikeutta erillisperintään laissa mainittuja
erityistapauksia lukuun ottamatta, joista asiassa ei ollut kysymys. A:n
omaisuutta ei voitu maksukyvyttömyysmenettelyn päättymisen jälkeen
ulosmitata Suomessa saatavista, jotka olivat syntyneet ennen Ranskassa
käydyn maksukyvyttömyysmenettelyn päättymistä.