Kuluttajariitalautakunta: Rengastestien epäselvyyksistä ei hyvitystä näytön puuttuessa

6.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lautakunta katsoi, että markkinoinnissa käytettävien testitulosten manipulointi on kuluttajien tiedonsaannin ja oikeiden valintojen kannalta erittäin moitittavaa.

Kuluttajariitalautakunnan
mukaan auton renkaiden markkinoinnissa käytettävien testitulosten
manipulointi on kuluttajien kannalta erittäin moitittavaa.
Moitittavuutta korostaa se, että renkaat ovat merkittävästi
liikenneturvallisuuteen vaikuttava seikka. Käsitellyissä tapauksissa
kuluttajat eivät kuitenkaan olleet osoittaneet, että heidän ostamansa
renkaat olisivat olleet testimanipulaation vuoksi virheelliset.

Lautakunnan täysistunnossaan ratkaisemissa tapauksissa kuluttajat
vaativat hyvitystä renkaiden valmistajalta. He olivat kertomansa mukaan
ostaneet renkaat rengastestien tulosten perusteella ja olivat saaneet
niitä huonomman tuotteen. Kuluttajien siteeraaman Kauppalehden uutisen
mukaan renkaiden valmistaja oli toimittanut vuosina 2005-2014
rengastesteihin parempia renkaita kuin myyntiin. Renkaan valmistaja oli
markkinoinnissaan ilmoittanut renkaiden menestyneen testeissä hyvin ja
näin kuluttajien mukaan houkutellut ostamaan tuotteet tosiasioiden
vastaisesti.

Renkaan valmistaja katsoi ostettujen renkaiden olleen virheettömät.
Markkinointiin ei ollut sisältynyt vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.
Ratkaisupyynnöistä ei ilmennyt, mihin virheelliseksi väitettyyn
aineistoon ostopäätökset olivat perustuneet ja mikä väitetty virhe oli
tai milloin se oli havaittu. Kuluttajat olivat saaneet saman tuotteen
kuin he ostopäätöksensä perusteella olivat voineet kohtuudella odottaa.

Lautakunta pyysi eräiden rengastestejä tehneiden autolehtien
lausunnon asiassa. Lehtien selvitykset eivät tukeneet kuluttajien
manipulointiväitettä. Lautakunta kuitenkin totesi, että kuluttajien
toimittamien lehtitietojen mukaan renkaiden valmistajataho oli myöntänyt
testimanipulaatiota tapahtuneen, mutta tilanne oli sittemmin korjattu.
Lisäksi lautakunnan tiedossa oli, että lehtitietojen vuoksi antamassaan
tiedotteessa valmistaja oli pahoitellut aiempaa toimintaansa.

Lautakunta katsoi, että markkinoinnissa käytettävien testitulosten
manipulointi on kuluttajien tiedonsaannin ja oikeiden valintojen
kannalta erittäin moitittavaa. Kuluttaja tekee arvionsa renkaiden
ominaisuuksista ja vertaa tuotteita toisiinsa etenkin testitulosten
perusteella. Moitittavuutta lisää se, että renkaat ovat merkittävästi
liikenneturvallisuuteen vaikuttava seikka.

Virhevastuusta lautakunta totesi, että renkaiden valmistaja voi olla
vastuussa kuluttajan kärsimästä vahingosta, jos valmistaja on
toimittanut testiin renkaita, joiden jokin merkityksellinen ominaisuus
on ollut parempi kuin samaan aikaan myynnissä olleiden renkaiden
vastaava ominaisuus. Tällöin virheellinen tieto on käytännössä lähtöisin
valmistajalta. Näyttötaakka tiedonantovirheestä ja sen vaikutuksesta
yksittäiseen kauppaan on kuluttajalla.

Käsiteltävissä tapauksissa kuluttajat eivät olleet osoittaneet, mistä
ja koska he olivat saaneet virheellisenä pitämäänsä tietoa ennen
renkaiden ostoa. Näin ollen he eivät olleet myöskään näyttäneet
saaneensa ennen renkaiden ostamista virheellisenä pidettävää renkaiden
laatua ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, joka olisi peräisin
valmistajalta ja joka olisi vaikuttanut kauppaan.

Pelkästään se, että virheellinen testausmenettely oli voinut
yleisesti ottaen synnyttää kuluttajille liian myönteisen kuvan
valmistajan renkaiden ominaisuuksista, ei lautakunnan mukaan
tarkoittanut että kuluttajien ostamissa renkaissa oli virhe. Selvitys ei
myöskään osoittanut, että kuluttajien ostamien renkaiden laatu olisi
muutoin ollut huonompi kuin mitä kuluttaja saattoi niiltä perustellusti
odottaa. Näin ollen lautakunta ei suosittanut hyvitystä.