Konkurssimenettelyä aiotaan tehostaa ja ympäristövastuita konkurssissa selkeyttää

12.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä.

Konkurssin velkaselvittelyä
yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain
suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä.

Hallitus esittää
konkurssilain uudistamista. Oikeusministeriössä valmistelluilla
esityksillä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin
konkurssimenettelyä. Lisäksi selkeytettäisiin sitä, milloin
ympäristölainsäädäntöä sovelletaan konkurssitilanteissa.

Esityksen
mukaan konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että
pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden
saatavien kokonaismäärästä. Tällöin pääosan velkojista ei tarvitsisi
ilmoittaa saataviaan ennen kuin tiedetään, että kyseessä ei ole varojen
puutteeseen raukeava konkurssi.

– Konkurssimenettelyjen
nopeuttaminen vahvistaa yritysten toimintaympäristöä ja vaikuttaa
yrittäjyyden yleisiin kannusteisiin. Tehokkaasti ja joutuisasti sujuva
konkurssimenettely on niin velkojan kuin velallisen etu, korostaa
oikeusministeri Antti Häkkänen.

Pesänhoitajalle
asetettaisiin velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti
huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen
perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia. Tällä parannettaisiin
erityisesti kuluttajavelkojien ja pienyritysten asemaa.

Määräaikasääntelyä
tehostettaisiin konkurssimenettelyn nopeuttamiseksi.
Konkurssiasiamiehen mahdollisuuksia valvoa määräaikojen noudattamista
parannettaisiin. Raukeamisesityksen toimittamiselle velkojille
säädettäisiin nykyisestä poiketen määräaika. Jakoluetteloehdotusta
koskevat määräajat puolitettaisiin nykyisestä. Konkurssimenettelyn
arvioidaan nopeutuvan tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia.

Konkurssipesän ympäristövastuut selvemmiksi

Lakiin
ehdotetaan otettavaksi säännökset ympäristövastuista konkurssissa.
Ehdotetut säännökset selkeyttäisivät epäselvää oikeustilaa ja toisivat
riitojen vähentymisen kautta kustannussäästöjä asianosaisille.

Säännöksistä
ilmenisi, miltä osin konkurssipesällä olisi velvollisuus huolehtia
 velallisyrityksen toiminnan aikana syntyneistä ympäristöhaitoista
omalla kustannuksellaan ja miltä osin velvollisuutta ei olisi.

Esityksen
mukaan konkurssipesän olisi ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin, jos
ympäristön pilaantumisesta uhkaisi aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle. Konkurssipesä vastaisi myös vaarallisista
jätteistä, vaarallisista kemikaaleista, räjähteistä sekä
turvallisuuslupaa edellyttävistä radioaktiivisista jätteistä ja
aineista.

Konkurssipesällä ei olisi velvollisuutta toimia
tilanteissa, joissa käsillä ei ole vaaraelementtiä. Tällä vastuun
rajoittamisella pyrittäisiin välttämään tarpeettomat konkurssien
raukeamiset ja sitä kautta edistämään vakavien ympäristöriskien
hallintaa ilman, että velkojien yhdenvertaisuuteen puututaan liiaksi.

Jos
viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista,
konkurssipesä vastaisi kustannuksista siltä osin kuin toimet on
toteutettu konkurssin alkamisen jälkeen. Jos konkurssipesän toteuttamat
toimenpiteet ovat kohdistuneet panttiomaisuuteen, pesällä olisi oikeus
saada kustannuksista korvaus pantin myyntihinnasta.

Velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut olisivat lähtökohtaisesti samat kuin normaaleilla toimijoilla.  

Lisää sähköisiä tiedonantoja

Konkurssi-
ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä säädettäisiin
uusi laki. Pesänhoitajalla ja selvittäjällä olisi velvollisuus tallentaa
järjestelmään tietyt tiedot ja asiakirjat. Mahdollisuutta toimittaa
sähköisiä tiedoksiantoja velkojille ja velallisille lisättäisiin.

Konkurssimenettelyä aiotaan tehostaa ja ympäristövastuita konkurssissa selkeyttää