Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus palvelujen tarjoamisen vapautta koskevassa asiassa

27.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisukysymys – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Unionin postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittäminen ja palvelun laadun parantaminen – Oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittaminen siviilioikeudellisessa menettelyssä – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan ainoastaan nimetyn toimijan postitoimistoon toimitetuilla lähetyksillä on prosessuaalisia vaikutuksia

Oikeusriidan
asianosaisten on tavallisesti jätettävä oikeudenkäyntiasiakirjansa
tuomioistuimeen tietyssä määräajassa, jonka noudattamatta jättäminen
johtaa niiden myöhästymiseen. Oikeudenkäyntiasiakirja on jätettävä
nimenomaisesti tuomioistuimen toimipaikkaan viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä, vaikka joidenkin jäsenvaltioiden mukaan
toimittamisella postitoimistoon on päivämäärän osalta sama vaikutus kuin
toimittamisella kyseiseen tuomioistuimeen.

Tällä
tavoin toimitettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen hyväksyminen
edellyttää, että niissä todetaan luotettavasti päivämäärä, jolloin
postialan toimija on ne leimannut. Joidenkin maiden kansallisen
lainsäädännön mukaan ne on tästä syystä toimitettava kirjattuina
lähetyksinä, mikä kuuluu yleispalvelujen tarjoamisen alaan.

Tämän
ennakkoratkaisukysymyksen taustalla olevassa oikeusriidassa puolalainen
tuomioistuin hylkäsi postitse toimitetun valituksen liian myöhään
tehtynä. Tällä perusteella riidanalaista on lähinnä se, onko kansallinen
prosessioikeuden säännös, johon kansallinen tuomioistuin tukeutui,
yhteensopiva direktiivin 97/67/EY kanssa, ja miten kyseistä direktiiviä on tulkittava.

 Julkisasiahen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Sąd
Najwyższyn esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

1)      Yhteisön
postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun
parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15.12.1997 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY 7 artiklan
1 kohdan ensimmäistä virkettä, luettuna yhdessä 8 artiklan kanssa, on
tulkittava siten, että

–      jäsenvaltio
voi järjestää oikeudellisissa menettelyissä käytettävät postipalvelut
siten, että vain kirjattujen lähetysten toimittaminen yleispalvelun
tarjoajaksi nimetyn toimijan postitoimistoihin vastaa niiden jättämistä
tuomioistuimiin

–      se on esteenä
sille, että kansallisen oikeuden säännöksen mukaan tavallisina
lähetyksinä leimattujen oikeudenkäyntiasiakirjojen hyväksytty
jättämispäivä on se päivä, jona ne toimitetaan yleispalvelun tarjoajan
postitoimistoon, ja muut postialan toimijat jätetään tämän säännöksen
soveltamisalan ulkopuolelle.

2)      Julkinen
elin, joka määritellään ”valtion ilmentymäksi”, ei voi vaatia, että
kansallinen tuomioistuin antaa sille yksityiseen oikeussubjektiin nähden
edullisemman oikeusaseman siltä osin kuin se johtuu siitä, että
kansallinen säädös, jota kyseisen tuomioistuimen on jätettävä
soveltamatta, on yhteensopimaton direktiivin säännösten kanssa.

Linkki asiaan C-545/17