Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lentoliikennettä koskevassa asiassa

23.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Vieraan esineen aiheuttama vaurio (FOD, foreign object damage) – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lähtö- tai laskukiitotiellä olleen ruuvin vuoksi

1. Unionin tuomioistuimen
on nyt käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä selvitettävä
kirjaimellisesti pohjia myöten poikkeuksellisten olosuhteiden käsite
matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavan
korvauksen yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että tässä tapauksessa
lentokoneen renkaan vaurioituminen kyseisellä lennolla johtui joko
lähtö- tai laskukiitotiellä olleesta ruuvista (jäljempänä kyseessä oleva
tapahtuma).


2. Landgericht
Kölnin (Kölnin alueellinen alioikeus, Saksa) asiassa, jossa
asianosaisina ovat Wolfgang Pauels ja lentoliikenteen harjoittaja
Germanwings GmbH, esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee asetuksen (EY)
N:o 261/2004
5 artiklan 3 kohdan tulkintaa tilanteessa, jossa viimeksi mainittu
kieltäytyi maksamasta kyseiselle matkustajalle korvausta tämän lennon
pitkäaikaisesta viivästymisestä.

3. Taustalla
olevat taloudelliset intressit ovat huomattavat. Yhdistyneen
kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomaisen Euroopan komissiolle
toimittamat tilastot osoittavat, että poikkeuksellisiin olosuhteisiin
vedotaan puolustukseksi noin 30 prosentissa kaikista valituksista ja ne
kuluttavat ”yli 70 prosenttia kansallisten viranomaisten resursseista”. Poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen tärkeyttä ei tämän vuoksi voida liioitella.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

 Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa
Landgericht Kölnin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on
tulkittava siten, että lentokoneen renkaan vaurioituminen lähtö- tai
laskukiitotiellä olleen ruuvin vuoksi kuuluu kyseisessä säännöksessä
tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen alaan.

Linkki asiaan C-501/17