Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

22.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 2 artikla – 3 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta – Hylkäys- tai mitättömyysperusteet – Erottamiskyky – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky – Graafinen esitys – Värimerkki tai kuviomerkki – Värimerkki, joka on esitetty kuviomerkkinä – Rekisteröintiedellytykset – Tavaramerkkiryhmät – Tavaramerkkityypit – Ristiriitaisuudet tavaramerkkihakemuksessa

1. Käsiteltävässä
ennakkoratkaisupyynnössä korkein hallinto-oikeus (Suomi) esittää unionin
tuomioistuimelle useita ennakkoratkaisukysymyksiä, jotka koskevat
direktiivin 2008/95/EY(2)
2 artiklan mukaista graafisen esityksen vaatimusta ja direktiivin
2 artiklan sekä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan mukaista
erottamiskyvyn vaatimusta.
2. Ennakkoratkaisupyyntö
on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Oy Hartwall Ab ja
Patentti- ja rekisterihallitus (Suomi). Patentti- ja rekisterihallitus
hylkäsi Oy Hartwall Ab:n värimerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen
sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu värimerkiltä
edellytetty erottamiskyky. Mainitussa hakemuksessa värimerkki oli
esitetty graafisesti kuvion muodossa.

3. Käsiteltävässä
asiassa tulee ratkaistavaksi kysymys siitä, kuinka värimerkin
mahdollisen rekisteröinnin yhteydessä on tulkittava direktiivissä
2008/95 säädettyjä graafisen esityksen vaatimusta ja erottamiskyvyn
vaatimusta. Esittämillään kysymyksillä ennakkoratkaisua pyytänyt
tuomioistuin tiedustelee lähinnä, ovatko direktiivin 2 ja 3 artikla
esteenä sellaisen värimerkin rekisteröinnille, joka on esitetty
tavaramerkkihakemuksessa graafisesti kuvion muodossa.

4.  Julkisasiamies esittää seuraavassa ratkaisuehdotuksessaan, miksi katsoo yhtäältä, että
direktiivin 2 artiklaa sekä 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 3 kohtaa
on tulkittava siten, että erottamiskyvyn vaatimusta tulkittaessa on
merkityksellistä, haetaanko tavaramerkin rekisteröintiä kuviomerkkinä
vai värimerkkinä, ja toisaalta, että 2 artikla on esteenä sellaisen
tavaramerkin rekisteröinnille, joka – kuten käsiteltävässä asiassa – on
esitetty graafisesti kuviona, vaikka hakija hakee rekisteröintiä
värimerkille.

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa , että unionin tuomioistuin vastaa
korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämiin
ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 2 artiklan sekä
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan mukaista erottamiskykyä
koskevaa edellytystä tulkittaessa on merkityksellistä, haetaanko
tavaramerkin rekisteröintiä kuviomerkkinä vai värimerkkinä, koska
värimerkin erityispiirteistä johtuu, että ne on otettava huomioon
värimerkin erottamiskyvyn arvioinnissa. Tällöin on otettava huomioon
yhtäältä, että värimerkki on vain harvoin alun perin erottamiskykyinen,
ja toisaalta, että on yleisen edun mukaista olla rajoittamatta
aiheettomasti muiden talouden toimijoiden, jotka tarjoavat
samankaltaisia tavaroita tai palveluja kuin ne, joita varten
rekisteröintiä on haettu, mahdollisuutta käyttää värejä.

2)      Direktiivin
2008/95 2 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä tavaramerkin
rekisteröinnille, kun hakijan hakeman suojan tarkkaa kohdetta ei ole
mahdollista määrittää hakemuksen sisältämien ristiriitaisuuksien vuoksi.
Näin on esimerkiksi silloin, kun haetaan tavaramerkin rekisteröintiä
värimerkkinä, vaikka se on esitetty graafisesti kuviomerkkinä.

Linkki asiaan C-578/17