Eu:n tuomioistuimen tuomio tupakkatuotteita koskevassa asiassa

22.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti – Direktiivi 2014/40/EU – 1 artiklan c alakohta ja 17 artikla – Suussa käytettäväksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden markkinoille saattamista koskeva kielto – Pätevyys

jEnnakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  High Court of Justice (England &
Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Englannin ja
Walesin alioikeus, Queen’s Bench ‑osasto (hallintojaosto), Yhdistynyt
kuningaskunta).
Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista,
esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY
kumoamisesta 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2014/40/EU (EUVL 2014, L 127, s. 1) 1 artiklan c alakohdan
ja 17 artiklan pätevyyttä.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Swedish Match AB ja
Secretary of State for Health (terveysministeriön valtiosihteeri,
Yhdistynyt kuningaskunta) ja jossa on kyse suussa käytettäväksi
tarkoitetun tupakan tuottamista ja toimittamista Yhdistyneessä
kuningaskunnassa koskevan kiellon laillisuudesta.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Esitetyn
kysymyksen tutkinnassa ei ole ilmennyt mitään seikkaa, joka voi
vaikuttaa tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista,
esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY
kumoamisesta 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2014/40/EU 1 artiklan c alakohdan ja 17 artiklan
pätevyyteen.

Linkki asiaan C-151/17