EOA: Salassa pidettävien tietojen luovuttamisen toiselle viranomaiselle tulee perustua lakiin

27.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin kaupunki pyysi poliisilta tietoa siitä, oliko erään kiinteistön suunniteltuun vuokraukseen liittyvillä yhtiöillä kytköksiä Bandidos-moottoripyöräkerhoon.

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen arvostelee kahta
keskusrikospoliisin poliisimiestä salassa pidettävien tietojen
antamisesta Helsingin kaupungille. Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
tavoite torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ei oikeuttanut menettelyä,
koska salassa pidettävien tietojen luovuttamisen toiselle
viranomaiselle tulee perustua lakiin. 

Helsingin
kaupunki pyysi poliisilta tietoa siitä, oliko erään kiinteistön
suunniteltuun vuokraukseen liittyvillä yhtiöillä kytköksiä
Bandidos-moottoripyöräkerhoon. Keskusrikospoliisi antoi asiassa
lausunnon, jossa yhtiöiden nimeltä mainittujen vastuuhenkilöiden
kerrottiin olevan tuon kerhon jäseniä. Kaupunki ilmoitti tähän
lausuntoon viitaten vuokrausta aikoneelle taholle, että asiassa erittäin
todennäköisesti tulisi kielteinen päätös. 

OA
totesi, että henkilön jäsenyys kyseisessä kerhossa oli viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaan salassa
pidettävä tieto. Julkisuuslain mukaan viranomaisten välillä voi
luovuttaa salassa pidettävää tietoa vain, jos tästä on laissa erikseen
säädetty. Tällaista säännöstä ei tässä tapauksessa ollut. 

Henkilöä
koskevien salassa pidettävien tietojen luovuttamista on perustuslaissa
turvattujen henkilötietojen ja yksityiselämän suojan vuoksi pyritty
säätelemään tarkasti. Näin on tehty muun muassa
turvallisuusselvityslaissa, joka sinänsä ei tähän tapaukseen soveltunut.
Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädetyin
edellytyksin. 

Poliisihallitus oli asian oikeudellisessa arvioinnissa samoilla linjoilla kuin oikeusasiamies.

OA:n
mukaan vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on erittäin
tärkeää. Kuitenkaan se, että poliisilla on lain mukaan tällainen tehtävä
ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä motiivi, ei vielä sellaisenaan
oikeuta luovuttamaan toiselle viranomaiselle salassa pidettäviä tietoja.
Järjestäytyneenkin rikollisuuden torjunta voi tapahtua vain lain
sallimin tavoin. 

Saaduissa lausunnoissa katsottiin, että tämän
tyyppiselle tietojen luovutukselle on tarvetta. Eräissä Euroopan maissa
on käytetty eri viranomaisten laajaa yhteistyötä, muun muassa tietojen
vaihtoa, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. OA totesi, että
mikäli Poliisihallitus katsoo, että nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa
riittävästi keinoja tällaiseen järjestäytyneen rikollisuuden ns.
hallinnolliseen torjuntaan, se voi harkintansa mukaan ryhtyä
tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.

Tiedote: oikeusasiamies.fi/fi_FI/-/keskusrikospoliisille-moitteet-lausunnosta …

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 4963/2017