Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kolmannen maan kansalaisen laittomasta maahantulosta

17.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Schengenin rajasäännöstö – 32 artikla – Rajavalvonta sisärajoilla – Direktiivi 2008/115/EY – Soveltamisala – 2 artiklan 2 kohdan a alakohta – Kolmannen maan kansalaisen laiton maahantulo – Sisärajat eivät ole rinnastettavissa ulkorajoihin

Unionin tuomioistuimen nyttemmin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 2008/115/EY
säännökset estävät lähtökohtaisesti vankeusrangaistuksen määräämisen
kolmannen maan kansalaiselle pelkästään hänen oleskelunsa laittomuuden
perusteella. Ainoat kaksi oikeuskäytäntöön perustuvaa poikkeusta ovat
tilanne, jossa on sovellettu direktiivissä 2008/115 vahvistettua
palauttamismenettelyä ja kansalainen oleskelee edelleen laittomasti
kyseisellä alueella ilman, että on olemassa perusteltu syy olla
palauttamatta häntä,
ja tilanne, jossa palauttamismenettelyä on sovellettu ja asianomainen
henkilö tulee uudelleen tämän jäsenvaltion alueelle maahantulokiellon
vastaisesti.

Keskeinen
kysymys, joka esitetään tässä Cour de cassationin (Ranska)
ennakkoratkaisupyynnössä, koskee sitä, pitäisikö kolmas poikkeus
hyväksyä tilanteessa, jossa laittomasti maassa oleskeleva kolmannen maan
kansalainen on otettu kiinni sisärajan läheisyydessä. Näin ollen kyse
ei ole siitä, että ratkaistaisiin, onko rajavalvonnan palauttaminen
sisärajoille laillista, vaan määritetään ainoastaan tällaisen
palauttamisen seuraukset.

Siten
unionin tuomioistuimen on annettava nyt käsiteltävässä asiassa jälleen
ratkaisu sellaisen kansallisen oikeussäännön yhteensopivuudesta
direktiivin 2008/115 kanssa, joka mahdollistaa vankeusrangaistuksen
määräämisen kolmannen maan kansalaiselle pelkästään hänen tilanteensa
laittomuuden perusteella.

Selvitykseni
perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa tähän kysymykseen
kieltävästi. Direktiivin 2008/115 säännösten nojalla ei ole eroa sen
välillä, otetaanko asianomainen kiinni Ranskan ja Espanjan välisen rajan
lähistöltä vai otetaanko hänet kiinni Avenue des Champs-Élysées’llä.
Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, ettei tähän toteamukseen vaikuta
millään tavoin se, että rajavalvonta palautetaan väliaikaisesti
sisärajoille Schengenin rajasäännöstön nojalla.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Cour de
cassationin (Ranska) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Jäsenvaltioissa
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY 2
artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja henkilöiden liikkumista rajojen yli
koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9.3.2016
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 32
artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion viranomaiset eivät voi
päättää jättää soveltamatta direktiiviä 2008/115 kolmannen maan
kansalaisen tilanteeseen, jos hänet on pysäytetty tai otettu kiinni
hänen ylittäessään laittomasti sisärajaa, jolle rajavalvonta on
palautettu Schengenin rajasäännöstön 25 artiklan mukaisesti.

Linkki asiaan C-444/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments