Hallitus esittää rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin parannuksia

11.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee EU:n niin sanotun lapsidirektiivin edellyttämiä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten oikeuksia rikosprosessin aikana halutaan parantaa ja yhtenäistää EU:ssa.

Esityksen
mukaan säännöksiä poliisin velvollisuudesta ilmoittaa epäillylle hänen
oikeuksistaan täydennettäisiin. Alle 18-vuotiaalle olisi ilmoitettava
muun muassa hänen huoltajansa oikeudesta olla läsnä kuulustelussa.
Poliisin olisi ilmoitettava alaikäiselle vapautensa menettäneelle
käytettävissä olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista, kuten
matkustuskiellosta.

Lakiin lisättäisiin säännökset tuomioistuimen
velvollisuudesta ilmoittaa alaikäiselle syytetylle hänen oikeuksistaan.
Hänelle olisi ilmoitettava muun muassa siitä, että hänen
yksityisyytensä suojaamiseksi asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa
yleisön läsnä olematta.

Lisäksi eurooppalaiseen
pidätysmääräysmenettelyyn liittyen täydennettäisiin säännöksiä
velvollisuudesta ilmoittaa luovutettavaksi pyydetylle alaikäiselle hänen
oikeuksistaan.

Syyttäjällä olisi jatkossa velvollisuus tehdä
seuraamusselvityspyyntö myös silloin, jos nuori epäilty on ulkomaan
kansalainen ja hänen vakinainen asuntonsa on muualla kuin Suomessa.
Seuraamusselvityksessä arvioidaan, miten seuraamuksen valinnalla voidaan
edistää nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä.

Alle
18-vuotias tutkintavanki on nykyisin pidettävä erillään aikuisista
tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Esityksen mukaan
tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt tutkintavanki voitaisiin
edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se
olisi perusteltua hänen olosuhteensa huomioon ottaen.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 11.6.2019, jolloin direktiivi on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön.

Hallitus esittää rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin parannuksia

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments