Ennakkopäätös takaisinsaantihakemuksen tutkimisen edellytyksistä

15.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:62

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste
Yksipuolinen tuomio- Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon

Käräjäoikeus oli antanut vastaaja
A:ta vastaan yksipuolisen tuomion katsottuaan, että hän oli
vastauksessaan vedonnut ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla
selvästi ei ollut vaikutusta asian ratkaisemiseen. A:n haettua
takaisinsaantia ja annettua käräjäoikeuden pyynnöstä lausuman
käräjäoikeus jätti takaisinsaantihakemuksen tutkimatta, koska A:n
asiassa antamat kirjelmät eivät täyttäneet oikeudenkäymiskaaren 5 luvun
10 §:n 1 momentissa vastaukselle asetettuja vaatimuksia ja koska A:n
antamasta lausumasta ei ilmennyt hänen kantansa lausumapyynnössä
esitettyihin kysymyksiin. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle
jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan
ilmenevillä perusteilla, että asiassa oli ilmennyt aihetta epäillä
käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta siltä osin kuin
käräjäoikeus oli arvioinut takaisinsaantihakemuksen tutkimisen
edellytyksiä. Hovioikeuden olisi tullut myöntää asiassa
jatkokäsittelylupa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments