Sekä hallinto- että markkinaoikeus katsovat, etteivät voi tutkia tavaramerkkiin liittyvää asiaa

24.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Suomen Hypoteekkiyhdistys > Sisäministeriö:

tavaramerkki – valitusasia – markkinaoikeuden toimivalta

Helsingin hallinto-oikeus on
päätöksessään katsonut, että sisäministeriön päätöksessä on kysymys
tavaramerkkilain mukaisen hakemusasian käsittelystä ja
tavaramerkkilakiin perustuvat hakemusasiat kuuluvat markkinaoikeuden
toimivaltaan. Tämän johdosta hallinto-oikeus on katsonut, että se ei ole
toimivaltainen tutkimaan valitusta ja että sisäministeriön päätökseen
on siten virheellisesti liitetty valitusosoitus hallinto-oikeuteen.

Markkinaoikeudessa on nyt kysymys
markkinaoikeuden toimivallasta tutkia puheena oleva sen käsiteltäväksi
siirretty asia. Tässä ratkaisussa tutkimisen edellytyksiä on arvioitu
siitä näkökulmasta, että asia tulisi tutkia markkinaoikeudessa
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitettuna
valitusasiana.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain
1 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus käsittelee teollis- ja
tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan
kuuluviksi muun ohessa tavaramerkkilaissa (7 kohta) sekä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetussa laissa (12 kohta). Viimeksi mainitun
lain 6 §:n 1 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen
päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan edellä 1
luvun 4 §:n 1 momentin 1 ja 5–14 kohdassa mainituissa laeissa
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty asia (valitusasia),
jossa valitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen tai muun
toimivaltaisen viranomaisen (rekisteriviranomainen) päätöksestä,
käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin 2–16 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentista ilmenee,
että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi säädetyissä
valitusasioissa on kysymys asioista, joissa valitetaan Patentti- ja
rekisterihallituksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen eli
rekisteriviranomaisen päätöksestä. Tämän säännöksen esitöiden (HE
124/2012 vp s. 56) mukaan säännöksessä mainittuja muita viranomaisia
ovat Viestintävirasto, Evira sekä kaupparekisteriasioissa
paikallisviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset.

Valitusasiassa on siis kysymys muutoksenhausta
rekisteriviranomaisen päätökseen. Sisäministeriö ei ole tavaramerkkien
osalta rekisteriviranomainen. Tällainen viranomainen on Patentti- ja
rekisterihallitus. Todettu huomioon ottaen markkinaoikeuden
käsiteltäväksi siirretyssä asiassa ei ole kysymys oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitetusta valitusasiasta.

Edellä
todettu huomioon ottaen markkinaoikeus ei ole toimivaltainen
tuomioistuin tutkimaan valitusasiana Suomen Hypoteekkiyhdistyksen
vaatimuksia muuttaa sisäministeriön hallintoasiassa tekemää päätöstä.
Tällaiset vaatimukset on siten jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan
kuulumattomina tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments