Perustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö valmistunut

21.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perustuslakivaliokunta esittää luottamuksellisen viestinnän suojaa koskevan esityksen hyväksymistä muutettuna.

Valiokunta esittää lisäksi eräitä perustuslain tulkintaa ohjaavia kannanottoja.

Luottamuksellisen
viestinnän perusoikeussuojan tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus
luottamukselliseen viestintään ilman, että ulkopuoliset saavat
oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hänelle osoitettujen
luottamuksellisten viestien sisällöstä. Perustuslakivaliokunta hyväksyi
hallituksen esittämän muutoksen, jonka mukaan lailla voidaan säätää
välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi
sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka
vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Tämä perustuslain muutos
tekisi mahdolliseksi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön
säätämisen.

Sitä vastoin perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt
ehdotusta, jonka mukaan perustuslaissa käytetty ilmaisu ”rikosten
tutkinnassa” korvattaisiin ilmaisulla ”rikosten torjunnassa”. Tämä osa
hallituksen esityksestä ei liity tiedustelulakien säätämiseen vaan
siihen, että hallituksen käsityksen mukaan säännöksen tulkinta on
erkaantunut säännöksen sanamuodosta. Perustuslakivaliokunnan mielestä
muutos tulisi valmistella huolellisesti erikseen.

Perustuslakivaliokunta
katsoo lisäksi, että ei ole estettä käsitellä perustuslain muutos
poikkeuksellisesti kiireellisessä menettelyssä. Tämä edellyttää, että
viiden kuudesosan määräenemmistön vaatimus eduskunnan täysistunnossa
toteutuu. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan tee ehdotusta
lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi. Tämä yhdessä valiokunnan
aikaisemman käytännön kanssa korostaa sen merkitystä, että perustuslain
muuttamisessa noudatetaan vastaisuudessa normaalimenettelyä.

Jos
perustuslain muutos on eduskunnassa tarkoitus julistaa kiireelliseksi,
sitä koskeva ehdotus on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehtävä asian
toisessa täysistuntokäsittelyssä ennen kuin keskustelu on päättynyt.

Perustuslakivaliokunnan mietintö on yksimielinen. Valiokunta teki päätöksensä täysilukuisena.

Perustuslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö on valmistunut

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments