Oikeusvaltioperiaate: Euroopan komissio haastaa Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

24.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Puolaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska Puolan korkeinta oikeutta koskeva uusi laki loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta. Tuomioistuinta pyydetään myös määräämään välitoimia siihen asti, että se antaa asiassa tuomion

Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden
tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72
tuomarista 27 on vaarassa joutua eläkkeelle vastoin tahtoaan.
Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä,
jonka perustuslaissa määritelty kuusivuotinen toimikausi päättyisi näin
ollen ennenaikaisesti.

Uuden, 3. huhtikuuta 2018 voimaan tulleen lain mukaan ne tuomarit,
joita eläkeiän alentaminen koskee, voivat pyytää tasavallan presidenttiä
jatkamaan heidän toimikauttaan. Jatkoa voidaan myöntää kolmeksi
vuodeksi ja pyyntö voidaan uusia kerran. Ei kuitenkaan ole määritelty,
millä perusteella presidentti tekee päätöksensä, eikä hylkäävään
päätökseen voi hakea muutosta tuomioistuimessa. Lisäksi ainoa Puolan
viranomaisten esittämä suojatoimi on kansallisen tuomarineuvoston
kuuleminen, jonka tulos ei kuitenkaan ole velvoittava. Lisäksi nykyinen
tuomarineuvosto on muodostettu oikeuslaitoksen riippumattomuutta
koskevien eurooppalaisten normien vastaisesti.

Komissio katsoo edelleen, että Puolan korkeinta oikeutta
koskeva laki on EU:n lainsäädännön vastainen, koska se loukkaa
oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu muun muassa
tuomarien erottamattomuus. Näin ollen Puola ei noudata sille
kuuluvia velvoitteita, jotka perustuvat Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen (SEU) 19 artiklan 1 kohtaan ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 47 artiklaan.

Komissio lähetti Puolan viranomaisille 2. heinäkuuta 2018 virallisen ilmoituksen, joka koski korkeimmasta oikeudesta annettua lakia, ja antoi asiasta perustellun lausunnon 14. elokuuta 2018. Puolan viranomaisten vastaus ei kummassakaan tapauksessa poista komission esiin tuomia oikeudellisia ongelmia.

uolan korkeimman oikeuden tuomareiden kiistanalaisen eläkejärjestelyn
toimeenpanoa on nopeutettu. Tämä uhkaa aiheuttaa Puolan oikeuslaitoksen
riippumattomuudelle ja siten koko EU:n oikeusjärjestykselle vakavaa ja peruuttamatonta haittaa.
Kansallisten tuomioistuinten riippumattomuus on EU:n jäsenvaltioiden
tuomioistuinten keskinäisen yhteistyön ja erityisesti Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklaan perustuvan
ennakkoratkaisumenettelyn kannalta olennaisen tärkeää.

Komissio on sen vuoksi päättänyt siirtyä rikkomusmenettelyssä seuraavaan vaiheeseen ja nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa. Kanteessa komissio
myös pyytää tuomioistuinta määräämään välitoimia, joilla Puolan
korkeimman oikeuden tilanne palautettaisiin sellaiseksi kuin se oli
ennen 3. huhtikuuta 2018, jolloin kiistanalaiset uudet säännökset hyväksyttiin. Lisäksi komissio on pyytänyt asian käsittelyä nopeutetussa menettelyssä, jotta tuomioistuin antaisi asiassa lopullisen tuomion mahdollisimman pian.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments