Lausunto HE:stä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

20.9.2018 | Lausunnot

Dnro 59/2018

lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne: VN/4155/2018, 9.8.2018

HALLITUKSEN ESITYS YKSITYISEN OSAKEYHTIÖN VÄHIMMÄISPÄÄOMAVAATIMUKSEN POISTAMISEKSI

YLEISPERUSTELUT

1. Arvionne nykytilan kuvauksesta (hallituksen esitysluonnoksen kohta 1, s. 1-5):

Asianajajaliitolla ei ole kommentteja nykytilan kuvaukseen.

2. Arvionne muutostarpeen kuvauksesta (kohta 2, s. 5):

Asianajajaliitto jakaa näkemyksen siitä, ettei nykyisellä 2 500 euron vähimmäisosakepääomavaatimuksella ole tosiasiallista merkitystä velkojiensuojan kannalta. Asianajajaliitto on vastaavasti samaa mieltä esityksen kanssa siitä, että olennaisin merkitys velkojainsuojan kannalta on ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla, muilla avoimuusvaatimuksilla, varojenjaon edellytyksillä sekä johdon vastuulla. Lisäksi tuleva velvollisuus rekisteröidä tieto yhtiöiden tosiasiallisista edunsaajista on mahdollisesti omiaan parantamaan velkojien suojaa.

Esityksessä todettu hallinnollinen rasite vähimmäisosakepääoman maksuun liittyen toki saattaa olla omiaan rajoittamaan uuden yhtiön perustamista, vaikka käytännön tasolla 2 500 euron vähimmäispääoman määrä ja siihen liittyvän prosessin ei pitäisi olla tosiasiallinen este uuden yrityksen perustamiselle. Asianajajaliitto korostaa kuitenkin, että pankkien tiukentuneiden asiakkaantunnistamisprosessien takia pankkitilin avaamisesta on etenkin ulkomaalaisten tahojen osalta muodostunut osakeyhtiön perustamista merkittävästi hidastava välivaihe, mikä käytännössä pahimmillaan rajoittaa uusien osakeyhtiöiden perustamista. Sinällään asiakkaan tunnistaminen ja rahanpesun estäminen on positiivinen asia, mutta ylikorostuneet ja käytännön kannalta monessa tapauksessa täysin irrelevantit menettelytavat ovat omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta.

Edellä esitetyn mukaisesti Asianajajaliitto katsoo muutostarpeen perustelluksi ja puoltaa tehtyä esitystä lausunnossa esitettävän mukaisesti.

3. Arvionne ja kantanne ehdotuksen tavoitteista, toteutusvaihtoehdoista ja keskeisistä ehdotuksista (kohta 3, s. 5-7):

Asianajajaliitto pitää ehdotuksen tavoitteita kannatettavina.

Asianajajaliitto katsoo, ettei rahastointivelvoite ole kannatettavaa, sillä siitä aiheutuvat hallinnolliset taakat ylittäisivät rahastointivelvoitteella saavutettavat rajalliset hyödyt. Samoin perustein Asianajajaliitto suhtautuu varauksella ehdotukseen yhtiön rekisteröinnistä laskettavalle määräajalle oman pääoman menettämisen ilmoittamisvelvollisuuden alkamiselle.

Asianajajaliitto kannattaa yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimuksen poistamista, sillä se tarjoaa käytännössä ainoastaan teoreettista velkojiensuojaa, mutta on omiaan aiheuttamaan esteitä, tai ainakin merkittäviä hidasteita osakeyhtiöiden perustamiselle. Siten vaatimus on käytännön tasolla tarpeeton.

Asianajajaliitto toteaa, että on perusteltua luopua velvollisuudesta hankkia tilintarkastajan todistusta koskien osakkeiden maksamista koskevaa todistusta, mikäli osakkeista ei ylipäätään ole velvollisuutta maksaa mitään perustamisen yhteydessä. Asianajajaliitto kuitenkin korostaa sellaista seikkaa, että osakepääoman sekä mahdollisen muun osakkeita merkittäessä suoritettavan omapääoman (eli sijoitetun vapaan oman pääoman kirjaus) maksun nykyinen todisteellisuus on omiaan turvaamaan tase-erien luotettavuutta. Vaikka 2 500 euron vähimmäisosakepääomalla on ainoastaan rajallinen merkitys velkojiensuojan kannalta, lähestyttäessä 80 000 euron selvitysvelvollisuuden ylärajaa, osakepääoman velkojia suojaava merkitys kasvaa. Vastaavasti joissain tilanteissa taseesta esille tulevan sijoitetun vapaan oman pääoman, joka sinällään vaikuttaa esim. varojenjakolaskentaan, kirjaukset saattavat olla merkittäviä, vaikka yhtiön osakepääoma olisi varsin pieni (tai jatkossa nolla). Siten Asianajajaliitto katsoo, että alle 80 000 euron osakepääoman selvitysvelvollisuuden poistamisella voi olla vähimmäisosakepääoman poistoa olennaisempi vaikutus velkojiensuojaan, ja joka tapauksessa yhtiön tasetietojen luotettavuuteen.

Edelleen Asianajajaliitto katsoo perustelluksi selvittää, onko perusteltua poistaa apporttimaksua koskevaa velvollisuutta hankkia apporttimaksua koskeva riippumattoman tilintarkastajan lausunto. Asiassa on kyse eri asiasta kuin osakepääoman maksun verifioinnista, eli sen varmentamisesta, että osakkeiden maksuun käytettävällä sijaan tulevalla omaisuudella on maksua vastaava arvo. Tällä voi olla yhtiön velkojien kannalta merkittävä vaikutus, joka korostuu useimmiten maksuhäiriötilanteissa, ja joka vastaavasti vaikuttaa osakeyhtiön johdon vastuuseen.

Huomioiden muiden seikkojen, kuten tilinpäätöstietojen, osakepääomaa olennaisemman merkityksen yrityksen luottokelpoisuuden arvioinnissa, Asianajajaliitto kannattaa osakepääoman menettämistä koskevan ilmoitusvelvollisuuden poistamista yksityisiltä osakeyhtiöiltä. Osakeyhtiöiden ensimmäisien vuosien ollessa usein tappiollisia, osakepääoman menettäminen lienee yleistä. Koska vuosittain vain noin tuhat osakeyhtiötä on ilmoittanut kaupparekisterille osakepääoman menetyksen, velvoite jätetään varsin yleisesti käytännössä noudattamatta. On kuitenkin huomattava, että ehdotuksessa esitetyn mukaisesti mahdollisen lain muutoksen voimaan tullessa osakepääoman menettämisen rekisteröineiden osakeyhtiöiden osalta ehdotettu muutos tarkoittaisi velvollisuutta kattaa mahdollinen oman pääoman menetys saadakseen ko. merkinnän poistetuksi rekisteristä. Asianajajaliitto katsoo perustelluksi selvittää, onko tälle tarvetta ottaen huomioon, että vastaavaa velvollisuutta ei enää osakeyhtiölakiin sisälly ylipäätään.

4. Arvionne muutosten vaikutuksista (kohta 4, s. 7):

Asianajajaliitto pitää sitä kannatettavana lausunnossa esitetyin perustein ja rajauksin.

LAKIEHDOTUKSET JA YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

5. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistetaan (1 luvun 3 §):

Kannatan

Vastustan

Muu ehdotus

En ota kantaa

Perustelut:

Asianajajaliitto viittaa edellä lausumaansa ja kannattaa yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman poistamista.

6. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman maksua koskevia liitetietovaatimuksia vähennetään (vaatimus tilintarkastajan lausunnosta tai muusta selvityksestä koskee vain vähintään 80 000 euron osakepääoman yhtiötä – 2 luvun 8 § ja 9 luvun 14 §):

Kannatan

Vastustan

Muu ehdotus

En ota kantaa

Perustelut:

Asianajajaliitto viittaa edellä lausumaansa ja kannattaa sitä, että osakepääoman maksua koskevia liitetietovaatimuksia vähennetään tietyissä tilanteissa. Sen sijaan jatkoselvityksessä tulisi tarkemmin arvioida, onko perusteltua luopua tilintarkastajan todistuksesta kaikissa tilanteissa, joissa osakkeista maksettu määrä kirjataan osakeyhtiön tilinpäätökseen omaa pääomaa korottavaksi eräksi.

7. Tilikauden aikaisesta osakkeen apporttimaksusta on kerrottava tilinpäätösasiakirjoissa (8 luvun 7 §):

Kannatan

Vastustan

Muu ehdotus

En ota kantaa

Perustelut:

Apporttimaksusta annettavat tiedot suojaavat yhtiön muita osakkeenomistajia, velkojia sekä sidosryhmiä. Siten on tärkeää, että apporttimaksusta annetaan riittävät tiedot tilinpäätösasiakirjoissa. Asianajajaliitto katsoo, että tämä vaatimus ei kuitenkaan yksinään ole omiaan riittävästi turvaamaan yhtiön muiden osakkeenomistajien, velkojien ja sidosryhmien asemaa. Asianajajaliitto tuo esiin sen, että osakeantien osalta ehdotuksessa ei ole riittävästi perusteltu sitä, että osakkeita maksettaessa apporttiomaisuudella luovuttaisiin velvollisuudesta antaa apporttiselvitys sekä tilintarkastajan sitä koskeva lausunto. Sanottu selvitys ja siitä annettava lausunto ovat omiaan turvaamaan tase-erien oikeellisuutta. Maksettaessa osakkeita rahan sijaan apporttiomaisuudella, on yhtiön muiden osakkeenomistajien, velkojien ja sidosryhmien asema lähtökohtaisesti heikompi kuin merkintähintojen tullessa maksetuksi rahalla. Siten Asianajajaliitto katsoo, että maksettaessa osakkeita apporttiomaisuudella, tulisi rekisteri-ilmoitukseen nykyisen tapaan liittää apporttiselvitys ja tilintarkastajan lausunto.

8. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisteri-ilmoitusvelvollisuus koskee vain vähintään 80 000 euron osakepääoman yhtiötä ja kaikki yhtiöt voivat pyytää merkinnän poistamista, kun oma pääoma on positiivinen (20 luvun 23 §):

Kannatan

Vastustan

Muu ehdotus

En ota kantaa

Perustelut:

Asianajajaliitto kannattaa osakepääoman menettämistä koskevan rekisteri-ilmoitusvelvollisuuden poistamista alle 80 000 euron osakepääoman yhtiöiltä, sillä rekisterimerkinnällä on ainoastaan rajallinen velkojia suojaava vaikutus. Sellaisten yksityisten osakeyhtiöiden, jotka ovat menettäneet osakepääomansa aiemman lain aikana, aseman osalta Asianajajaliitto katsoo, että lakiehdotusta on selvennettävä.

LISÄKYSYMYKSET

9. Alennetaan julkisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimusta (1 luvun 3 §):

Julkisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus on 80 000 euroa, mikä on Euroopan tiukin vaatimus ja yli kolme kertaa EU:n direktiivin 25 000 euron vähimmäisvaatimuksen suuruinen. Kymmenessä EU-valtiossa julkisen osakeyhtiön pääomavaatimus on n. 25 000 euroa, 11 jäsenvaltiossa n. 30 000–50 000 euroa ja lopuista kuudesta jäsenmaasta vain Tshekissä yhtä suuri kuin Suomessa. Osakeyhtiölain vaatimuksesta säädettäessä julkisen osakeyhtiön pääomavaatimus oli kymmenkertainen verrattuna yksityisen osakeyhtiön pääomavaatimukseen (50 000 markkaa / 8 000 euroa).

Osakeyhtiön velkojiensuoja perustuu ensi sijassa sellaisiin yhtiön taloudellista tilaa koskeviin tilinpäätös- ja muihin avoimuusvaatimuksiin ja varojenjaon edellytyksiin, jotka ovat julkisten osakeyhtiöiden osalta joiltakin osin tiukemmat kuin yksityisissä osakeyhtiöissä. 80 000 euron pääomavaatimus voi joissakin tapauksissa ohjata valitsemaan yksityisen osakeyhtiön muodon julkisen osakeyhtiön sijasta.

Direktiivin vähimmäisvaatimuksen moninkertaisesti ylittävä, muita EU-valtioita korkeampi pääomavaatimus on kansallista ylisääntelyä, jonka poistaminen on hallitusohjelman mukaista.

Jos julkisen osakeyhtiön pääomavaatimusta alennetaan, on johdonmukaista alentaa vastaavasti edellä kysymyksissä 6–8 mainittuja yksityistä osakeyhtiötä koskevia raja-arvoja.

Julkisen osakeyhtiön 80 000 euron vähimmäispääomavaatimus tulisi

säilyttää ennallaan

laskea 50 000 euroon

laskea 25 000 euroon

muuttaa muulla tavalla

Perustelut:

Suhteutettuna muiden EU-maiden vähimmäisosakepääomavaatimuksiin, nykyinen vähimmäisosakepääomavaatimus on tarpeetonta kansallista ylisääntelyä. Asianajajaliitto kannattaa julkisten osakeyhtiöiden vähimmäisosakepääomavaatimuksen alentamista, mutta ilman laajempia taustaselvityksiä alentamisen potentiaalisista seurauksista, pitää maltillista alentamista 50 000 euroon kannatettavampana kuin alentamista noin kolmannekseen entisestä.

10. Poistetaan vähimmäispääomavaatimus myös asunto-osakeyhtiölaista (AOYL 1 luvun 7 §):

Asunto-osakeyhtiölain pääomavaatimusta on aiemmin muutettu, kun osakeyhtiölain pääomavaatimusta on muutettu.

Kannatan

Vastustan

En ota kantaa

Perustelut:

Asianajajaliitto kannattaa vähimmäisosakepääomavaatimuksen poistamista samoilla perusteilla kuin osakeyhtiöidenkin osalta.

11. Poistetaan rahastointivelvollisuus osuuskuntalaista (OKL 16 luvun 7 §):

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan vararahastoa on kerrytettävä ylijäämästä (5%/v) kunnes vararahasto on vähintään 2 500 euroa. Kerryttämisvelvollisuus on mitoitettu yksityisen osakeyhtiön pääomavaatimuksen perusteella.

Kannatan

Vastustan

En ota kantaa

Perustelut:

Asianajajaliitto kannattaa vaatimuksen poistoa, sillä vaatimuksella on ainoastaan rajallinen velkojien oikeuksia turvaava vaikutus, mutta vaatimus aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia.

MUUT KOMMENTIT

Tässä voitte kommentoida hallituksen esitysluonnosta muiden kuin edellä mainittujen seikkojen osalta.

Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on myös ehdotettu, ettei osakeannissa annettujen uusien osakkeiden rekisteröiminen enää edellyttäisi tilintarkastajan todistusta tai muuta selvitystä osakkeiden maksusta. Asianajajaliitto katsoo, ettei kyseisen vaatimuksen poistamista ole riittävästi perusteltu lakiehdotuksessa. Asianajajaliitto suhtautuu varauksella kyseisen vaatimuksen poistoon, sillä vaatimus on omiaan turvaamaan tase-erien oikeellisuutta. Osakkeiden merkintähintojen arvo on usein minimiosakepääomaa suurempi, joten kyseisellä vaatimuksella on minimiosakepääomavaatimusta olennaisempi merkitys osakeyhtiön muiden osakkeenomistajien, sidosryhmien ja velkojien asemaan.

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2018

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI

Asianajaja Marko Vuori, Asianajajaliiton yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmän pj