Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tietosuojaa koskevassa asiassa

27.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivin 95/46/EY soveltamisala – Videotallenteen, jossa poliisit hoitavat tehtäviään poliisiasemalla, kuvaaminen ja julkaiseminen internetsivustoilla – Henkilötietojen käsittely ja ilmaisuvapaus – Direktiivin 95/46/EY 9 artikla

Tämä Augstākā tiesan (ylin tuomioistuin,
Latvia) ennakkoratkaisupyyntö koskee videotallenteen, jossa poliisit
hoitavat tehtäviään poliisiasemalla, kuvaamista ja julkaisemista
internetsivustoilla. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää
ohjeita yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY(2)
soveltamisalasta ja sen 9 artiklassa säädetyn poikkeuksen (jäljempänä
journalistisia tarkoituksia koskeva poikkeus) tulkinnasta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa
Augstākā tiesan (ylin tuomioistuin, Latvia) esittämiin kysymyksiin
seuraavasti:

–        Sellainen toiminta kuin
työpaikallaan tehtäviään hoitaneiden poliisien kuvaaminen ja
tallentaminen sekä videotallenteen julkaiseminen myöhemmin internetissä
on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 95/46/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
osittain tai kokonaan automatisoitua tietojenkäsittelyä.

–        Jos
henkilö, joka ei ole ammatiltaan toimittaja, tekee videotallenteita,
jotka hän julkaisee internetsivustolla, nämä videotallenteet voivat
kuulua direktiivin 95/46 9 artiklassa tarkoitetun ilmaisun
”journalistiset tarkoitukset” alaan, jos osoitetaan, että kyseinen
toiminta toteutetaan ainoastaan tällaisia tarkoituksia varten.

–        Kussakin
yksittäistapauksessa direktiivin 95/46 9 artiklan mukaan kansallisten
viranomaisten asiana on kansallisten tuomioistuinten valvonnassa tutkia
ja sovittaa yhteen rekisteröidyn/rekisteröityjen perusoikeudet
yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä ja rekisterinpitäjän
perusoikeus ilmaisuvapauteen. Tätä tasapainottamista tehdessään
kyseisten viranomaisten olisi otettava huomioon, i) edistääkö
paljastettu aineisto yleisesti kiinnostavaa keskustelua, ii)
henkilö(ide)n, johon/joihin kyseiset toimenpiteet vaikuttavat,
kuuluisuus, iii) julkaisun aihe, iv) kyseisen henkilön aiempi toiminta,
v) kyseessä olevan julkaisun sisältö, muoto ja seuraukset sekä vi)
olosuhteet, joissa tiedot on hankittu.

Linkki asiaan C-345/17


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments