Hallitus antoi esityksen Tuomioistuinvirastosta

20.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asia oli jäänyt jo kahdesti pöydälle aiemmissa Valtioneuvoston istunnoissa. Johtokuntaan ei esitetä asianajajajäsentä.

Keskushallinnon erottaminen ministeriöstä ja
tehtävien siirtäminen itsenäiselle Tuomioistuinvirastolle korostaisi
esityksen mukaan tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta sekä edistäisi
tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista.
Samalla oikeusministeriö pystyisi nykyistä vahvemmin keskittymään sen
valtioneuvostotason tehtäviin eli tuomioistuinlaitoksen strategiseen ja
taloudelliseen ohjaukseen sekä säädösvalmisteluun. Viraston perustaminen
mahdollistaisi myös tuomioistuimissa nykyisin hoidettavien
hallinnollisten tehtävien keskittämisen viraston hoidettaviksi, jos
perustettava Tuomioistuinvirasto niin päättäisi. Tuomioistuinvirasto
huolehtisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä sekä
tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta.
Virasto vastaisi tuomioistuinten tulosohjauksesta, niiden toiminnan
raportoinnista ja seurannasta, tuomioistuinten henkilöstön koulutuksen
järjestämisestä, tuomioistuinten toimitilahallinnosta ja
turvallisuusasioista sekä tietojärjestelmien ylläpito- ja
kehittämistehtävistä. Virastosta säädettäisiin tuomioistuinlaissa.
Tehtävien siirto oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastolle edellyttäisi
eräiden muidenkin tuomioistuinlain säännösten tarkistamista. Lisäksi
tuomioistuinharjoittelusta annettua lakia, käräjäoikeuden lautamiehistä
annettua lakia ja turvatarkastuksista tuomioistuimissa annettua lakia
olisi tarkistettava. Ehdotetut lait tulisivat voimaan ja virasto
aloittaisi toimintansa 1.1.2020.

Vaikutukset
Tuomioistuinviraston
toimintamenot rahoitettaisiin muiden tuomioistuinten
toimintamenomomentilta 25.10.03. Viraston vuosittaiset toimintamenot
olisivat noin neljä miljoonaa euroa. Valtaosa toimintamenoista olisi
henkilöstökuluja. Viraston henkilöstövoimavara olisi noin 45
henkilötyövuotta. Henkilöstökulujen määrä suoritusosineen ja
sivukuluineen olisi arviolta noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi
kustannuksia syntyisi muun muassa toimitiloista ja johtokunnan jäsenten
palkkioista. Huomioiden oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastolle
siirtyvät henkilöstövoimavarat (toimintamenomomentti 25.01.01) viraston
toimintamenoihin vaadittava lisäpanostus olisi noin kaksi miljoonaa
euroa vuodessa. Tästä 1,7 miljoonaa euroa on otettu huomioon Julkisen
talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 vuosien 2020–2022
määrärahakehyksissä. Loput rahoituksesta eli noin 0,3 miljoonaa euroa on
tarkoitus hoitaa hallinnonalan kehyksen puitteissa esimerkiksi
keskittämällä tuomioistuinten tehtäviä Tuomioistuinvirastoon.

Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi

  1. esitysehdotus
  2. förslag till proposition
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments