Eu:n tuomioistuimen tuomio yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin tulkinnasta

11.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Kirkkojen tai muiden organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai vakaumukseen, ammatillinen toiminta – Työhön liittyvät vaatimukset – Vilpittömyys ja uskollisuus suhteessa kirkon tai organisaation eetokseen – Käsite – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva erilainen kohtelu – Johtavassa asemassa olevan katolisen työntekijän irtisanominen tämän avioeron jälkeen solmiman uuden avioliiton perusteella

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Bundesarbeitsgericht (liittovaltion ylin
työtuomioistuin, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL
2000, L 303, s. 16) 4 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain JQ ja hänen
työnantajansa IR ja joka koskee JQ:n irtisanomisen, jonka perusteena on
ollut vilpittömyyttä ja uskollisuutta suhteessa IR:n eetokseen koskevan
velvollisuuden väitetty rikkominen, laillisuus.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 4 artiklan 2 kohdan toista
alakohtaa on tulkittava siten, että

–        yhtäältä
kirkko tai muu julkinen tai yksityinen organisaatio, jonka eetos
perustuu uskontoon tai vakaumukseen ja joka hallinnoi
yksityisoikeudellisen pääomayhtiön muodossa toimivaa sairaalaa, ei voi
päättää, että sen johtavassa asemassa toimivilta työntekijöiltä
edellytetään erilaista vilpittömyyttä ja uskollisuutta sen mukaan,
kuuluvatko he uskontokuntaan vai eivät, ilman, että tähän päätökseen
voidaan tarvittaessa kohdistaa tehokas tuomioistuinvalvonta sen
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa
vahvistetut kriteerit täyttyvät, ja

–        toisaalta
johtavassa asemassa toimivien työntekijöiden erilainen kohtelu
sellaisten vaatimusten osalta, jotka koskevat vilpittömyyttä ja
uskollisuutta mainitun eetoksen suhteen, sen mukaan, kuuluvatko he
uskontokuntaan vai eivät, on mainitun direktiivin mukainen vain, mikäli
kyseessä olevan ammatillisen toiminnan luonteen tai työn suorittamiseen
liittyvien yhteyksien vuoksi uskonto tai vakaumus on työtä koskeva,
kyseisen kirkon tai organisaation eetokseen perustuva todellinen,
perusteltu ja oikeutettu vaatimus, joka on suhteellisuusperiaatteen
mukainen, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on
tarkistettava.

2)      Kansallisella
tuomioistuimella, jonka ratkaistavana on kahden yksityisen välinen
oikeusriita, on velvollisuus silloin, kun sen ei ole mahdollista tulkita
asiassa sovellettavaa kansallista oikeutta yhdenmukaisesti direktiivin
2000/78 4 artiklan 2 kohdan kanssa, varmistaa toimivaltansa rajoissa
yksityisille unionin oikeuden yleisistä periaatteista, kuten erityisesti
uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän kiellon periaatteesta,
joka on nykyisin vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan
21 artiklassa, johtuva oikeussuoja ja taata näistä periaatteista
seuraavien oikeuksien täysi vaikutus jättämällä tarpeen vaatiessa
soveltamatta kaikkia niiden kanssa ristiriidassa olevia kansallisia
säännöksiä.

Linkki asiaan C-68/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments