Eu:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

18.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 92/85/ETY – 4, 5 ja 7 artikla – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Imettävä työntekijä – Yötyö – Vuorotyö, jota tehdään osittain yöaikaan – Työtehtävien aiheuttamien riskien arviointi – Ehkäisevät toimenpiteet – Kyseessä olevan työntekijän suorittama riitauttaminen – Direktiivi 2006/54/EY – 19 artikla – Tasa-arvoinen kohtelu – Sukupuoleen perustuva syrjintä – Todistustaakka

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Galician itsehallintoalueen ylioikeus, Espanja)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja
ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/54/EY (EUVL 2006, L 204, s. 23) 19 artiklan
1 kohdan sekä toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden
parantamisen kannustamiseksi työssä 19.10.1992 annetun neuvoston
direktiivin 92/85/ETY (EYVL 1992, L 348, s. 1) 4, 5 ja 7 artiklan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Isabel González Castro
ja vastaajina Mutua Umivale (jäljempänä Umivale-vakuutusyhtiö), Castron
työnantaja Prosegur España SL (jäljempänä Prosegur) ja Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) (kansallinen sosiaaliturvalaitos,
jäljempänä INSS) ja joka koskee sitä, että viimeksi mainitut ovat
kieltäytyneet keskeyttämästä Castron työsopimusta ja myöntämästä hänelle
imetysajan riskiin perustuvaa taloudellista etuutta.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Toimenpiteistä
raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi
työssä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 7 artiklaa on
tulkittava siten, että sitä sovelletaan pääasian kaltaisessa
tilanteessa, jossa kyseessä oleva työntekijä tekee vuorotyötä, jonka
puitteissa hän suorittaa ainoastaan osan tehtävistään yöaikaan.

2)      Miesten
ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/54/EY 19 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sitä
sovelletaan pääasian kaltaiseen tilanteeseen, jossa työntekijä, jolta on
evätty lääkärintodistus siitä, että on olemassa hänen työtehtäviensä
aiheuttama riski imetykselle, ja siten imetysajan riskiin perustuva
taloudellinen etuus, riitauttaa kansallisessa tuomioistuimessa taikka
muussa kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisessa elimessä työtehtäviinsä
liittyvien riskien arvioinnin, jos kyseinen työntekijä esittää
tosiseikkoja, joista voidaan päätellä, että kyseinen arviointi ei ole
sisältänyt erityistä tutkintaa, jossa otetaan huomioon hänen
henkilökohtainen tilanteensa, ja joiden perusteella voidaan siten
olettaa, että kyseessä on direktiivissä 2006/54 tarkoitettu sukupuoleen
perustuva välitön syrjintä; ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on
varmistettava tämä. Vastaajan on tällöin esitettävä näyttö siitä, että
mainittu riskien arviointi tosiasiassa sisälsi tällaisen konkreettisen
tutkinnan ja että syrjintäkiellon periaatetta ei näin ollen ole
loukattu.

Linkki asiaan C-41/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments