Vuosilomapalkka ei ollut viivästynyt, kun sitä ei maksettu työsuhteen päättymispäivänä

10.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:13

Työsopimus – lomakorvaus – odotusajan palkka – vuosilomalaki

A:n työsopimuksessa on sovittu,
että työsuhteen päättyessä noudatetaan normaaleja palkanlaskenta- ja
maksamisaikoja. Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä ja A:n
palkkalaskelma/palkkatodistuksen perusteella hovioikeus katsoo, että
A:lle maksettavan lomakorvauksen määrä ei ole erilaisten lisien
laskemisen vuoksi ollut työsuhteen ja työsopimuslain 2 luvun 14 §:n
mukaisen palkanmaksukauden päättyessä selvä. Näin ollen työnantaja ei
vielä tuolloin olisi myöskään voinut täyttää vuosilomalaissa asetettua
velvollisuutta antaa työntekijälle laskelma, josta ilmenevät lomapalkan
tai lomakorvauksen suuruus ja määräytymisen perusteet (28 §). Vastaavat
käytännön syyt ovat olleet taustalla, kun on säädetty työnantajan ja
työntekijän oikeudesta sopia palkan maksamisesta muulloin kuin
palkanmaksukauden viimeisenä päivänä (HE 157/2000 vp s. 77 ja HE
228/1969 vp s. 6).

Edellä vuosilomalain ja työsopimuslain
sisällön ja esitöiden osalta lausumansa perusteella hovioikeus katsoo,
että työnantaja ei ole ollut velvollinen maksamaan A:lle lomakorvausta
työsuhteen päättymispäivänä eikä korvausta ole maksettu työsopimuslain 2
luvun 14 §:ssä tarkoitetuin tavoin viivästyneenä. A:n vaatimus
odotusajan palkan osalta on siten hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments