Lausunto HE:stä laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta

10.8.2018 | Lausunnot

Dnro 53/2018
 
Lausuntopyyntönne: VN/864/2018, 2.7.2018
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI YHDYSKUNTASEURAAMUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN JA VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA
 
Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä lausuntopyynnön koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamista. Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu esityksen johdosta seuraavaa:
 
Yleiset huomiot
Esityksen ensisijaisena tavoitteena on estää vakavaan väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistynyttä uusimasta tekoaan vapautumisensa jälkeen. Keinona on esitetty valvontaa ehdonalaisen vapauden koeaikana. Valvontaan määrääminen on harkinnanvaraista, mikä edellyttää paitsi valvonnan kriteereiden määrittelyn erityistä tarkkarajaisuutta lain esitöissä myös viranomaisten tiivistä yhteistyötä.
 
Uudistuksen toteutuminen vaatii, että täytäntöönpanoviranomaisilla on riittävästi resursseja huolehtia valvonnan tarpeellisuuden arvioinnista sekä käytännön valvonnasta. Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen rikosten ehkäisemiseen on lähtökohtaisesti aina kannatettavaa.
 
Rangaistusajan suunnittelu ja vankeusaikaiset toiminnot
Ehdotukset ovat kannatettavia.
 
Väkivaltariskin arviointi ja ehdonalaisen vapauden valvontaan asettaminen
Yksilöllisen väkivaltariskin arvioinnissa on aina jonkin verran epävarmuutta. Yhdenvertaisuuden ja rangaistuksen tasapuolisuuden osalta on huomioitava, että ehdonalaisen vapauden valvonta oheistoimintoineen on aina yksilökohtaista. On riskinä, että valvonnasta oheistoimintoineen tulee satunnaisille vakavan seksuaali- tai väkivaltarikoksen tehneille lisärangaistus.
 
Oikeus terveystietojen saantiin ja niiden luovutus
Arviointityö tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä rikoksentekijän kanssa. Potilastietojen käsittelystä ja potilastietojen sisällöstä tulee informoida asiallisesti myös rikoksentekijää, vaikka potilastietojen luovuttaminen ei voi olla pelkästään rikoksentekijän suostumuksen varassa. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että potilasrekisteritiedot luovutetaan vain laissa tarkasti rajatulla tavalla rajatulle viranomaispiirille, minkä tehtävänä on arvioida todennäköistä rikoksen uusimisriskiä. Asianajajaliitto esittää, ettei lain tasolla määriteltäisi, miten riskiarvio tulisi tehdä, mutta olisi tarkoituksenmukaista, että jatkuvalla riskiarvioijien valtakunnallisella kouluttamisella ja strukturoitujen arviointimenetelmien käyttämisellä saataisiin arvioinneista mahdollisimman yhdenmukaisia. Arvioinnin kriteerit tulisi etukäteen määritellä, jotta kohderyhmään kuuluvat on mahdollisimman tarkkarajaisesti mainittu lain esitöissä.
 
Helsingissä 10. päivänä elokuuta 2018
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
 
Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja
 
 
LAATI
Asianajaja Mervi Salo, Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsen
 
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.