KHO: Google velvollinen poistamaan hakutuloksista arkaluonteisia tietoja henkilöstä ja hänen tekemästään rikoksesta

17.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:112

Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta

Tietosuojavaltuutettu oli
määrännyt rekisterinpitäjän Google Inc.:n poistamaan tietyt kaksi
url-hakutulosta kaikista niistä Google Search -hakutuloksista, jotka
tulivat saataville hakutulosten poistamista vaatineen henkilön (hakija)
nimellä tehtävien hakujen myötä. Toinen hakutuloslinkki ohjautui
internetin keskustelupalstalle, josta ilmeni hakijan nimi, hänellä
todettu oireyhtymä, hänen saamansa murhatuomio pituuksineen sekä se
seikka, että hän oli ollut mielentilatutkimuksessa, jossa hänet oli
todettu alentuneesti syyntakeiseksi. Toinen hakutuloslinkki ohjautui
uutis- ja mediasisältöpalveluun, jossa oli mainittu hakijan nimi,
murhatuomion pituus sekä se seikka, että tuomio oli annettu alentuneesti
syyntakeisena.

Asiassa oli arvioitavana,
olivatko url-hakutulokset henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla
tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta ja oliko ne voitu
määrätä poistettaviksi.

Oikeuteen tulla
unohdetuksi liittyvässä Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa
C-131/12 on katsottu, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8
artiklassa tarkoitetut rekisteröidyn oikeudet syrjäyttävät
lähtökohtaisesti suurella yleisöllä olevan intressin saada rekisteröidyn
henkilötietoja hänen nimellään tehtävän haun perusteella. Näiden
oikeuksien ja intressien välillä on kuitenkin pyrittävä löytämään
oikeudenmukainen tasapaino, joka voi riippua kysymyksessä olevien
tietojen luonteesta ja niiden arkaluonteisuudesta rekisteröidyn
yksityiselämän kannalta sekä yleisöllä olevasta intressistä saada
kyseiset tiedot käyttöönsä. Jälkimmäinen intressi voi olla erilainen
muun muassa kysymyksessä olevalla henkilöllä julkisuudessa olevan aseman
perusteella.

Hakija oli tuomittu alentuneesti
syyntakeisena tehdystä murhasta kymmenen vuoden ja kuuden kuukauden
pituiseen vankeusrangaistukseen. Rikos oli erittäin vakava ja sen
voitiin sen laatu huomioon ottaen katsoa tapahtuneen
tietosuojavaltuutetun päätöksen antamisajankohtaan nähden verraten
äskettäin. Vaikka rikollista tekoa ja rangaistusta koskevat tiedot
sinänsä olivatkin henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia
henkilötietoja, hakijalla oli edellä kuvatuissa olosuhteissa
henkirikoksen tekemisen vuoksi katsottava olleen unionin tuomioistuimen
tuomiossa C-131/12 tarkoitettu yksityiselämän suojan ja sananvapauden
välisen intressipunninnan kannalta merkityksellinen asema julkisuudessa.

Intressipunninnassa
oli toisaalta otettava huomioon, että poistettaviksi määrättyjen
hakutulosten välityksin saatavat tiedot hakijan terveyden- ja
mielentilasta olivat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluvia,
henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja. Samoin
punninnan kannalta oli merkityksellistä, että hakutuloksissa tarkoitetut
internet-sivustot olivat hakukoneen avulla löydettävissä muutoinkin
kuin juuri hakijan nimellä tehtävän haun perusteella. Hakutulosten
poistamisen ei voitu arvioida muutoinkaan juurikaan rajoittavan yleisön
tosiasiallista mahdollisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun tai
muutakaan sananvapauden käyttämistä.

Edellä
kuvatuissa olosuhteissa yleisön intressi saada hakijan terveyden- ja
mielentilaa koskevat arkaluonteiset tiedot ei syrjäyttänyt hänen
oikeuttaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. Hakutulokset oli
voitu määrätä poistettaviksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments