Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio jatkaa rikkomusmenettelyä Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

21.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on 14.8 päättänyt lähettää Puolalle perustellun lausunnon, joka koskee korkeimmasta oikeudesta annettua Puolan lakia

Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden
tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72
tuomarista 27 on vaarassa joutua eläkkeelle vastoin tahtoaan.
Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä,
jonka perustuslaissa määritelty kuusivuotinen toimikausi päättyisi näin
ollen ennenaikaisesti.

Uuden lain mukaan ne nykyiset tuomarit,
joita alennettu eläkeikä koskee, voivat pyytää tasavallan presidenttiä
jatkamaan heidän toimikauttaan. Jatkoa voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi
ja pyyntö voidaan uusia kerran. Ei kuitenkaan ole määritelty, millä
perusteella presidentti tekee päätöksensä, eikä hylkäävään päätökseen
voi hakea muutosta tuomioistuimessa. Komissio on sitä mieltä, että
kansallisen tuomarineuvoston kuuleminen ei ole tässä yhteydessä riittävä
suojatoimi, vaikka Puolan viranomaiset niin väittävät. Tuomarineuvoston
lausunto ei ole sitova, ja sen antamisperusteet ovat epäselvät. Lisäksi
kansallisen tuomarineuvoston jäsenet ovat 8. joulukuuta 2017 toteutetun
uudistuksen seurauksena Puolan parlamentin nimittämiä, mikä on
ristiriidassa oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevien
eurooppalaisten normien kanssa.

Komissio on analysoinut huolellisesti Puolan viranomaisten vastauksen komission 2. heinäkuuta 2018 lähettämään viralliseen ilmoitukseen, joka koski korkeimmasta oikeudesta annettua lakia. Puolan viranomaisten vastaus ei poista komission esiin tuomia oikeudellisia ongelmia.

Komissio katsoo edelleen, että Puolan
korkeinta oikeutta koskeva laki on EU:n lainsäädännön vastainen, koska
se loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu
muun muassa tuomarien erottamattomuus. Näin ollen Puola ei
noudata sille kuuluvia velvoitteita, jotka perustuvat Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen (SEU) 19 artiklan 1 kohtaan ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 47 artiklaan.

Sen vuoksi komissio on siirtynyt rikkomusmenettelyn seuraavaan vaiheeseen. Puolan viranomaisilla on nyt kuukausi aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet perustellun lausunnon noudattamiseksi. Jos Puolan viranomaiset eivät toteuta kyseisiä toimenpiteitä, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments