Eu:n tuomioistuimen tuomio lainsäädännön lähentämistä koskevassa asiassa

22.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskeva jäsenvaltioiden lainsäädäntö – Kolmas direktiivi 90/232/ETY – 1 artikla – Vastuu kaikille matkustajille paitsi kuljettajalle aiheutuneista henkilövahingoista – Pakollinen vakuutus – Direktiivien välitön oikeusvaikutus – Velvollisuus olla soveltamatta direktiivin vastaista kansallista lainsäädäntöä – Direktiivin vastaisen sopimusehdon soveltamatta jättäminen

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Court of Appeal (ylioikeus, Irlanti).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee sitä, onko unionin oikeutta tulkittava siten, että kansallisen
tuomioistuimen on yksityisten välisessä riita-asiassa jätettävä
soveltamatta sellaisia kansallisia säännöksiä ja niihin perustuvaa
sopimusehtoa, jotka ovat ristiriidassa moottoriajoneuvojen käyttöön
liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 14.5.1990 annetun kolmannen neuvoston
direktiivin 90/232/ETY (EYVL 1990, L 129, s. 33; jäljempänä kolmas
direktiivi) 1 artiklan kanssa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä David
Smith ja toisaalta Patrick ja Philip Meade, FBD Insurance plc
(jäljempänä FBD), Irlannin valtio ja Attorney General ja jossa on kyse
Smithille sellaisesta liikenneonnettomuudesta aiheutuneen vahingon
korvaamisesta, jossa oli mukana Patrick Meaden kuljettama ja Philip
Meaden omistama ajoneuvo, jonka FBD oli vakuuttanut.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Unionin
oikeutta ja erityisesti SEUT 288 artiklaa on tulkittava siten, että
kansallinen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on saatettu yksityisten
välinen riita-asia ja joka ei voi tulkita direktiivin sellaisen
säännöksen vastaisia kansallisen oikeutensa säännöksiä, joka täyttää
kaikki välittömän oikeusvaikutuksen syntymisen edellytykset, tavalla,
joka olisi mainitun direktiivin säännöksen mukainen, ei ole yksinomaan
unionin oikeuden perusteella velvollinen jättämään soveltamatta
tällaisia kansallisia säännöksiä ja sopimusehtoa, joka on näiden
säännösten mukaisesti otettu vakuutussopimukseen.

Pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa asianosainen, jonka oikeuksia
on loukattu sen vuoksi, että kansallinen oikeus on ristiriidassa unionin
oikeuden kanssa, tai tämän asianosaisen sijaan tullut henkilö voi
kuitenkin vedota 19.11.1991 annettuun tuomioon Francovich ym. (C-6/90 ja
C-9/90, EU:C:1991:428) perustuvaan oikeuskäytäntöön saadakseen
tarvittaessa jäsenvaltiolta korvauksen kärsimästään vahingosta.

Linkki asiaan C-122/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments