Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus toimielimiä koskevista määräyksistä

25.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksenhaku – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto – Velvollisuus ratkaista asia kohtuullisessa ajassa – Aineellinen vahinko – Pankkitakauskulut – Syy-yhteys – Aineeton vahinko

 1. Minkä tyyppisiä
vahinkoja Euroopan unionin on SEUT 340 artiklan nojalla korvattava
yksityisille, joiden oikeutta asian ratkaisemiseen kohtuullisessa ajassa
Euroopan unionin tuomioistuin on loukannut? Tarkemmin ottaen, missä
olosuhteissa olisi maksettava korvausta kohtuuttomasta viivästyksestä
väitetysti aiheutuneesta vahingosta?

2.  Lähinnä
nämä keskeiset kysymykset tulevat esille valituksissa, jotka Euroopan
unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin,
ja Gascogne Sack Deutschland GmbH ja Gascogne ovat tehneet unionin
yleisen tuomioistuimen 10.1.2017 asiassa T-577/14 antamasta tuomiosta
Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. Euroopan unioni (jäljempänä
valituksenalainen tuomio),
jossa unionin yleinen tuomioistuin myönsi näille yrityksille tiettyjä
korvauksia aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joita niille oli
aiheutunut, koska 16.11.2011 annettuihin tuomioihin Groupe Gascogne v.
komissio (T-72/06) ja Sachsa Verpackung v. komissio (T-79/06)(5) johtaneissa asioissa oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto ylittyi.

3. Pitkälti
vastaavia kysymyksiä liittyy myös neljään muuhun valitukseen – joista
Euroopan unioni on tehnyt kaksi ja muut yritykset ovat tehneet toiset
kaksi – kahdesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta, joissa se
myönsi korvausta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joita
asianomaisille yrityksille aiheutui siitä, ettei asiaa ratkaistu
kohtuullisessa ajassa. Esitän ratkaisuehdotukseni samana päivänä myös
näissä asioissa. Tätä ratkaisuehdotusta olisi siten luettava yhdessä näiden muiden ratkaisuehdotusten kanssa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

 Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin

–        kumoaa
unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-577/14, Gascogne Sack
Deutschland ja Gascogne v. Euroopan unioni, 10.1.2017 antaman tuomion
tuomiolauselman 1 kohdan

–        hylkää
Gascogne Sack Deutschlandin ja Gascognen korvausvaatimuksen, joka koskee
aineellista vahinkoa, joka niille on aiheutunut pankkitakauskulujen
maksamisesta sen ajanjakson osalta, jona asian T-72/06, Groupe Gascogne
v. komissio, ja asian T-79/06, Sachsa Verpackung v. komissio,
ratkaiseminen pitkittyi kohtuuttomasti

–        hylkää Gascogne Sack Deutschlandin ja Gascognen valituksen

–        velvoittaa
Gascogne Sack Deutschlandin ja Gascognen vastaamaan
muutoksenhakumenettelyyn liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan ja
korvaamaan muutoksenhakumenettelyyn liittyvät Euroopan unionin, jota
edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, oikeudenkäyntikulut sekä
vastaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneista omista
oikeudenkäyntikuluistaan

–        velvoittaa
Euroopan unionin, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin,
vastaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneista omista
oikeudenkäyntikuluistaan ja

–        velvoittaa Euroopan komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan molemmissa oikeusasteissa.

Linkki yhdistettyihin asioihin C-138/17 P ja C-146/17 P

Julkisasiamies on viitannut ratkaisussaan, että tätä ratkaisuehdotusta olisi siten luettava yhdessä alla olevien  ratkaisuehdotusten kanssa.

Linkki ratkaisuihin asioissa C-150/17 P

Linkki ratkaisuihin asioissa C-174/17 P ja C-222/17 P

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asioista C-138/17 P, C-146/17 P, C-150/17 P, C-174/17 P ja C-222/17 P

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments