Euroopan komissio: Heinäkuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

19.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomea koskevat asiat liittyvät ammatinharjoittajien vapaaseen liikkuvuuteen, matkustajarekisteritietoihin ja EU:n ulkopuolisista maista tulevia opiskelijoita ja tutkijoita koskevan direktiivin täytäntöönpanoon

Ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa 27
jäsenvaltiota noudattamaan EU:n sääntöjä ammattipätevyyden
tunnustamisesta

Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset 27 jäsenvaltiolle
(kaikille jäsenvaltioille lukuun ottamatta Liettuaa) niiden
kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaisuudesta
ammattipätevyyden tunnustamista koskevien EU:n sääntöjen kanssa (direktiivi 2005/36/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2013/55/EU).
EU on ottanut käyttöön uudenaikaisen järjestelmän ammatillisen
pätevyyden ja kokemuksen tunnustamiseksi EU:ssa. Sen ansiosta
ammattilaisten, jotka haluavat sijoittautua toiseen jäsenvaltioon tai
tarjota palvelujaan muissa jäsenvaltioissa, on helpompi saada
pätevyytensä tunnustetuksi. Samalla taataan parempi suoja kuluttajille
ja kansalaisille. Komissio haluaa varmistaa, että näitä sääntöjä
sovelletaan johdonmukaisesti kansalaisten ja yritysten eduksi.
Viralliset ilmoitukset koskevat ammattipätevyyden tunnustamista koskevan
direktiivin toimivuuden kannalta keskeisiä seikkoja, erityisesti
eurooppalaisen ammattikortin käyttöönottoa, hälytysmekanismia,
osittaista oikeutta osallistua ammattitoimintaan, kielivaatimusten
suhteuttamista ja tukikeskusten perustamista. Lisäksi komissio nostaa
esiin kysymyksiä, jotka liittyvät ammatillisten palveluiden sellaisten
sääntelyesteiden avoimuuteen ja oikeasuhteisuuteen, jotka mainitaan
osittain tammikuussa 2017 annetussa tiedonannossa
asiantuntijapalvelujen sääntelyn uudistamisesta. Kaikilla kyseisillä
jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission
esittämiin näkemyksiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää
niille perustellun lausunnon.

Laillinen muuttoliike: komissio kehottaa 17:ää jäsenvaltiota
panemaan täytäntöön EU:n ulkopuolisista maista tulevia opiskelijoita ja
tutkijoita koskevan direktiivin

Komissio on päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset 17:lle jäsenvaltiolle (Itävalta,
Belgia, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Unkari),
koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla
tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä,
oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä
varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja
oleskelun edellytyksistä (direktiivi 2016/801)
saatetaan täysimääräisesti osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.
Jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa kansallinen lainsäädäntönsä
direktiivin mukaiseksi ja ilmoittaa asiasta komissiolle 23. toukokuuta
2018 mennessä. Jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa saattaa
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Muussa tapauksessa
komissio voi harkita perusteltujen lausuntojen antamista.

Turvallisuusunioni: Komissio kehottaa 14:tä jäsenvaltiota
panemaan täytäntöön matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevat uudet
säännöt

Komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset
seuraaville jäsenvaltioille: Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Itävalta,
Kreikka, Kypros, Luxemburg, Portugali, Ranska, Romania, Slovenia, Suomi,
Tšekki ja Viro), koska ne eivät ole ilmoittaneet
matkustajarekisteridirektiivin (direktiivi 2016/681) kansallisista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 25. toukokuuta 2018 mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments