Eu:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön oikeudellisesta yhteistyöstä yksityisoikeudellisissa asioissa

11.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta – 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta – Velvoitteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuimen toimivalta – Palvelujen suorittamispaikka – Kahden jäsenvaltion välistä tavarankuljetusta koskeva kuljetussopimus – Kuljetus, joka muodostuu useista osuuksista, joissa käytetään eri kuljetusmuotoja

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt korkein oikeus (Suomi).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 5 artiklan
1 alakohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat yhtäältä Irlantiin
sijoittautunut Zurich Insurance plc ‑niminen vakuutusyhtiö (jäljempänä
Zurich) ja Suomen oikeuden mukaan perustettu Metso Minerals Oy ‑niminen
yhtiö (jäljempänä Metso) ja toisaalta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
sijoittautunut Abnormal Load Services (International) Ltd ‑niminen yhtiö
(jäljempänä ALS) ja jossa vaaditaan vahingonkorvausta ALS:n suorittaman
rahdinkuljetuksen aikana tapahtuneesta lastin katoamisesta.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista
luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kun kyse on pääasiassa
tarkoitetun kaltaisesta, jäsenvaltioiden välistä tavarankuljetusta
koskevasta sopimuksesta
ja kun kuljetus uudelleenlastauspaikkoineen muodostuu useista
osuuksista, joissa käytetään eri kuljetusmuotoja, kyseisessä
säännöksessä tarkoitettuja kuljetuspalvelun suorittamispaikkoja ovat
sekä tavaran lähetyspaikka että sen toimituspaikka.

Linkki asiaan C-88/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments