Vartiointiliikkeen aulavalvojalle annettu kirjattu kirje katsottiin tuolloin luovutetun lopulliselle vastaanottajalle

20.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus ja kantelu (saantitodistuksella varustetun kirjelähetyksen toimittaminen yhtiölle, postin toimittamista koskeva sopimus)

. . . Nyt kysymyksessä olevassa
tapauksessa Posti Group Oyj (tuolloinen Itella) ja A Oy ovat kuitenkin
sopineet, että kaikki yhtiölle osoitteeseen Mannerheimintie X, 00XX0
Helsinki, osoitettu posti toimitetaan Postin/Itellan toimesta yhtiölle
mainittuun osoitteeseen. Tämä sopimus on koskenut myös
saantitodistuksella varustettuja kirjelähetyksiä, jotka on siis
toimitettu yhtiölle mainittuun osoitteeseen, eikä yhtiön edustajan ole
tarvinnut hakea niitä Postin toimipaikasta. Sopimuksen vakioehtojen
mukaan ”yhteisö tai yritys vastaavat siitä, että niiden puolesta
toimivat vain siihen oikeutetut. Tarvittaessa Itella/Posti varmistaa,
että lähetys luovutetaan yhteisön tai yrityksen palveluksessa olevalle
tai sen tehtäviä toimeksi saaneena hoitavalle. Tarvittaessa kuittaajan
tulee esittää valtakirja tai selvitys nimenkirjoitusoikeudestaan.”

Mainitulla
sopimuksella on siis poikettu yleisesti käytössä olevasta
saantitodistuksella varustettujen kirjeiden tiedoksiantotavasta.
Kysymyksessä on Postin/Itellan ja yhtiön välinen yksityisoikeudellinen
sopimus. Tällaisen sopimuksen perusteella tapahtuvan tiedoksiannon ei
voida katsoa kuuluvan tuomioistuinmenettelyyn. Mainitunlaisen sopimuksen
mahdollisesta rikkomisesta ei aiheudu hallintolainkäyttölain 59 §:n 1
momentin 2 kohdassa tai 63 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittua
menettelyvirhettä. Hakemuksessa tarkoitettu päätös ei ole perustunut
hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun
väärään lain soveltamiseen. Asiassa ei ole myöskään annettu sellaista
hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua uutta
selvitystä, jota ei olisi voitu esittää jo säännönmukaisen muutoksenhaun
yhteydessä.

Yhtiön hakemuksen tueksi ei näin ollen ole esitetty
sellaisia syitä, joiden johdosta siihen voitaisiin suostua. Tämän vuoksi
hakemus on hylättävä.

Äänestys

Muu päätös 2986/2018

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments