Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin ehdotetaan parannuksia

27.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen EU:n niin sanotun lapsidirektiivin edellyttämistä muutoksista Suomen lainsäädäntöön.

Työryhmä ehdottaa, että säännöksiä
poliisin velvollisuudesta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan
täydennettäisiin. Alle 18-vuotiaalle olisi ilmoitettava muun muassa
hänen huoltajansa oikeudesta olla läsnä kuulustelussa. Poliisin olisi
ilmoitettava alaikäiselle vapautensa menettäneelle käytettävissä
olevista tutkintavankeuden vaihtoehdoista, kuten matkustuskiellosta.

Lakiin
lisättäisiin säännökset tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
alaikäiselle syytetylle hänen oikeuksistaan. Hänelle olisi ilmoitettava
muun muassa oikeudesta olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä.

Lisäksi
eurooppalaiseen pidätysmääräysmenettelyyn liittyen täydennettäisiin
säännöksiä velvollisuudesta ilmoittaa luovutettavaksi pyydetylle
alaikäiselle hänen oikeuksistaan.

Työryhmä ehdottaa, että
jatkossa syyttäjällä olisi velvollisuus tehdä seuraamusselvityspyyntö
myös silloin, jos nuori epäilty on ulkomaan kansalainen ja hänen
vakinainen asuntonsa on muualla kuin Suomessa. Seuraamusselvityksessä
arvioidaan, miten seuraamuksen valinnalla voidaan edistää nuoren
rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä.

Alle 18-vuotias
tutkintavanki on nykyisin pidettävä erillään aikuisista
tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Ehdotuksen mukaan
tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt tutkintavanki voitaisiin
edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se
olisi perusteltua hänen olosuhteensa huomioon ottaen.

Rikoksesta epäillyn lapsen oikeuksiin ehdotetaan parannuksia

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments