Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus korostaa toimivan oikeusvaltion ja vakaan demokratian vahvistamista

1.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Toteutetaan todistajien lausuntojen tallentaminen hovioikeuden käsittelyjä varten.”

Tänään julkistetussa
tulevaisuuskatsauksessa oikeusministeriö korostaa, että toimiva
oikeusvaltio ja vakaa demokratia ovat Suomen vahvuuksia, joiden pohjalle
hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat.

Virkatyönä valmistellun
katsauksen mukaan oikeudellista toimintaympäristöä muokkaavat lähivuosin
erityisesti kansainvälistyminen, EU:n oikeudellinen kehitys ja
teknologian nopea muutos. Lainsäädännön on varmistettava suomalaisille
yrityksille joustava ja kilpailukykyinen toimintaympäristö.


Oikeusvaltion keskeinen tehtävä on huolehtia oikeusturvan
toteutumisesta. Tämä onnistuu huolehtimalla riittävistä voimaavaroista
oikeudenhoidossa, uudistamalla rakenteita ja parantamalla palveluiden
laatua. Oikeudenhoidossa on turvattava vähintään nykyiset voimavarat,
jotta voimme säilyttää oikeusturvan korkealla tasolla, toteaa
kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Oikeusministeriö nostaa
katsauksessa esiin myös, että vaativien rikosasioiden määrä on kasvanut
ja kasvaa edelleen. – Tämä edellyttää, että rikosprosessin sujuvuudesta
huolehditaan erityisen tarkasti. Syyttäjälaitoksen, oikeusavun,
tuomioistuinlaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen osaamista ja valmiuksia
uudenlaisissa rikollisuuden muodoissa tulee kehittää, kansliapäällikkö
Timonen sanoo. Samanaikaisesti tulee ehkäistä rikollisuutta tukemalla
paikallista turvallisuustyötä ja kehittämällä seuraamusjärjestelmää.

Vakaan
demokratian vahvistamiseksi tulee parantaa erityisesti niiden ryhmien
osallistumismahdollisuuksia, joiden osallistuminen on vähäistä.
Oikeusministeriö haluaa lisätä ja varmistaa kansalaisten
osallistumismahdollisuuksia ja tukea järjestöjen ja
vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksiä. – Esimerkiksi järjestöihin
kohdistuvaa hallinnollista taakkaa tulisi keventää ja digitalisoida
kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä haku- ja lupamenettelyjä,
kansliapäällikkö Timonen painottaa.

Katsauksessa tuodaan esiin
tarve tukea eri väestöryhmien välisiä suhteita. Onnistunut
väestösuhdepolitiikka edistää suvaitsevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa
keskustelukulttuuria, torjuu vihapuhetta ja syrjintää sekä tukee
osallisuuden kokemusten ja turvallisuuden tunteen syntymistä.
Oikeusministeriö ehdottaa, että maahanmuuttajajärjestöjen
mahdollisuuksia toimia edunvalvojina ja kumppaneina
viranomaisyhtistyössä tulisi parantaa.

Katsauksessa korostetaan,
että yhteiskunnan peruslainsäädännön ajantasaisuudesta on huolehdittava.
Lainsäädännön tulee myös tukea yhteiskunnan mahdollisuuksia hyödyntää
uutta teknologiaa. Kansainvälinen yhteistyö nousee keskeiseen asemaan
toimivien lainsäädäntö- ja toimenpideratkaisujen kehittämisessä. –
Digitalisaation ja esimerkiksi tekoälyn käyttöönoton tulee olla
vastuullista, korostaa kansliapäällikkö Timonen.

Katsauksessa kiinnitetään huomiota myös lainsäädännön laadun varmistamiseen.

Tulevaisuuskatsauksissa
ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina.
Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä
poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa
koskevista kysymyksistä.

Tiedote: Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus korostaa toimivan oikeusvaltion ja vakaan demokratian vahvistamista

Toimiva oikeusvaltio ja vakaa demokratia. Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments