Liikenne- ja viestintäministeriö: EU ehdottaa sähköisiä kuljetustietoja sekä alusten satamailmoitusten yhtenäistämistä ja digitalisointia

27.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista (COM (2018) 279). Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä

Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä
muodossa. Tärkeää on myös se, että ehdotuksessa on huomioitu
henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suoja ja tietoturva.

Euroopan komissio ehdottaa myös asetusta, jolla helpotettaisiin alusten
satamakäyntien ilmoitusmenettelyä. Tällä hetkellä käytännöt eivät ole
EU:n alueella yhtenäisiä eikä ilmoitusten hoitaminen sähköisessä
muodossa ole vakiintunut.

Valtioneuvosto pitää asetusehdotuksen tavoitteita kannatettavina,
sillä ne vauhdittavat tavaraliikenteessä siirtymää sähköisten
dokumenttien ja edelleen koneluettavan datan hyödyntämiseen. Myönteistä
on myös se, että ehdotuksessa käsitellään asiakirjojen asemesta
nimenomaan kuljetustietoja. Se mahdollistaisi kuljetusten
viranomaisvalvonnan nykyistä paremmin. Ehdotus tukee myös tavoitetta
digitaalisten sisämarkkinoiden tehostamisesta.

Ehdotus sisältää
kuitenkin useita tulkinnanvaraisia muotoiluja ja vasta myöhemmin
asetuksen täytäntöönpanovaiheessa yksilöitäviä vaatimuksia. Nämä
koskevat muun muassa tietojärjestelmiä.

Uudella asetuksella (COM (2018) 278) on tarkoitus perustaa yhtenäinen
palveluympäristö alusten satamakäyntien ilmoitusvelvollisuuksien
hoitamiseen EU-jäsenmaiden kesken. Satamakäynteihin liittyvät tiedot
välitettäisiin kansallisista ilmoitusjärjestelmistä, mutta tietojen
esittämistapa ja pääsy ilmoitusjärjestelmiin olisivat yhtenäiset.
Tietojen ilmoittaminen tapahtuisi yhdenmukaisella tavalla, yhtenäistä
dataluetteloa käyttäen. Ehdotus kumoaisi nykyisin voimassa olevan
alusten satamakäyntien ilmoitusmuodollisuuksia koskevan direktiivin.

Suomen näkökulmasta ehdotus sisältää
kuitenkin useita tulkinnanvaraisia muotoiluja ja vasta myöhemmin
asetuksen täytäntöönpanovaiheessa yksilöitäviä vaatimuksia mm.
kansallisen ilmoitusjärjestelmän tekniselle toteuttamiselle osaksi
yhtenäistä palveluympäristöä.

Ehdotusten käsittely jatkuu Euroopan unionin ministerineuvoston
työryhmissä. Niissä jäsenvaltioita edustavat EU-edustustoissa
työskentelevät tai jäsenvaltioista lähetetyt virkamiehet. Työryhmissä
asiat valmistellaan neuvoston päätettäväksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments