KKO arvostelee eräiden lupalakimiesten ammattitaitoa

6.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimman oikeuden lausunto luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Korkein oikeus toteaa, että luvan
saaneet oikeudenkäyntiavustajat usein hoitavat tehtäviään
moitteettomasti. Kaikkien avustajien työn laatu ei kuitenkaan ole
noussut asianmukaisen oikeudenhoidon kannalta riittävälle tasolle.
Korkein oikeus on lainkäyttötyönsä yhteydessä tehnyt havaintoja siitä,
että osa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista hoitaa päämiestensä
oikeudenkäyntiasioita tavalla, joka osoittaa riittämätöntä
perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään ja
velvollisuuksiin oikeudenhoidossa taikka ainakin puutteellista kykyä tai
halua hoitaa kulloinkin kyseessä olevaa asiaa sellaisella tavalla, jota
oikeudenkäynnissä asiamiehenä tai avustajana toimivalta voidaan
edellyttää.
Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi on
esimerkiksi saatettu sellaisia luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien
laatimia valituslupahakemuksia ja ylimääräisiä muutoksenhakemuksia,
jotka ovat selvästi perusteettomia. Hakemuksen sisällöstä on usein
pääteltävissä, että avustaja ei ole asianmukaisesti perehtynyt
valitusluvan myöntämisen tai ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksiin
taikka ei muusta syystä ole ottanut niitä asianmukaisesti huomioon
hakemusta laatiessaan.
Korkein oikeus pitää tärkeänä, että
lain uudistamista jatketaan arviomuistion ja siitä saatavan
lausuntopalautteen pohjalta. Korkein oikeus katsoo, että uudistustyössä
tulee keskeisenä tavoitteena olla luvan myöntämisen ja luvan
peruuttamisen edellytyksiä koskevien säännösten kehittäminen tavalla,
joka edistää oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laadun
nostamista ja varmistamista sekä siten lupalakimiesjärjestelmän
päätavoitteen toteutumista.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments