KHO: Hallinto-oikeuden olisi tullut palauttaa kummankin puolison turvapaikka-asia uudellen käsiteltäväksi

27.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Aviopuolisot – Samanaikaisesti vireillä olevat asiat – Yhdessä käsitteleminen – Yhteiset turvapaikkaperusteet – Perheen yhtenäisyys – Hallinto-oikeuden ratkaisu toisen puolison asian palauttamisesta Maahanmuuttovirastolle

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt
Irakista olevan aviopuolisoiden A:n ja B:n kansainvälistä suojelua
koskevat hakemukset. Hallinto-oikeus oli ratkaissut puolisoiden
valitukset samana päivänä antamillaan kahdella erillisellä päätöksellä.
Miehen (A) osalta valitus oli hylätty. A esitti korkeimmassa
hallinto-oikeudessa, että hallinto-oikeus oli palauttanut hänen vaimonsa
B:n asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi perusteilla,
jotka koskivat myös häntä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
kansainvälisen suojelun perusteena oleva, perheenjäseneen kotimaassaan
kohdistuva vaino tai vakava haitta ulottaa vaikutuksensa yleensä myös
muihin perheenjäseniin tai koskee heitä samalla tavoin. Myös
perhe-elämän suojan periaate ja siihen sisältyvä vaatimus perheen
yhtenäisyyden säilyttämisestä on otettava huomioon kansainvälistä
suojelua koskevia saman perheen jäsenten hakemuksia käsiteltäessä.
Maahanmuuttovirastossa samanaikaisesti vireillä olevat aviopuolisoiden
kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on näin ollen
pääsääntöisesti valmisteltava yhdessä ja ratkaistava
Maahanmuuttovirastossa samalla kertaa. Päätös hakemuksiin voidaan antaa
joko yhteisellä päätöksellä, jos tähän on aviopuolisoiden suostumus, tai
erillisillä, samaan aikaan tehtävillä päätöksillä.

Edellä
mainitut seikat myös edellyttävät, että Maahanmuuttoviraston päätöksistä
hallinto-oikeuteen tehdyt aviopuolisoiden valitukset pääsääntöisesti
valmistellaan yhdessä ja ratkaistaan samalla kertaa. Antaessaan
ratkaisun aviopuolisoiden valituksiin hallinto-oikeuden on otettava
huomioon toiseen aviopuolisoon kohdistuvan vainon tai vakavan haitan
ulottuminen myös toiseen aviopuolisoon sekä perhe-elämän suojan
periaatteeseen sisältyvä vaatimus perheen yhtenäisyyden säilyttämisestä.
Näiden seikkojen vuoksi molempien aviopuolisoiden asiat on
pääsääntöisesti palautettava Maahanmuuttoviraston käsiteltäviksi, jos
toisen kohdalla ilmenee peruste uudelle käsittelylle. Erilainen ratkaisu
voidaan tehdä vain, jos perheyhteys on katkennut asian käsittelyn
aikana tai erilaiselle ratkaisulle on muu erityinen syy.

A:n
asiassa hallinto-oikeus ei ollut tuonut esiin perusteluja sille, minkä
vuoksi A:n asiaa ei palautettu Maahanmuuttovirastolle uudelleen
käsiteltäväksi yhdessä A:n puolison B:n asian kanssa. Hallinto-oikeuden
ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja myös A:n asia
palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments