Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

18.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Kolmannen maan kansalaisen jäsenvaltiossa jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perusteen mukaisesti – Lainvoimainen tuomioistuinratkaisu, jolla on hylätty ensimmäinen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus – Vireillä oleva muutoksenhakumenettely, joka koskee päätöstä, jolla on hylätty toinen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaminen hakijaan kohdistuvia syytetoimia varten – Uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäminen toisessa jäsenvaltiossa – Asianomaisen henkilön luovuttaminen eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella – Takaisinottomenettely – 23 artiklan 3 kohta – Takaisinottopyynnön esittämistä koskevan määräajan päättymiseen liittyvät vaikutukset – Vastuun siirtyminen jäsenvaltiolle, jossa uusi kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty – 24 artiklan 1 kohta – Soveltamista koskevat säännöt – 24 artiklan 5 kohta – Tiedonantovelvollisuuden ulottuvuus – 17 artiklan 1 kohta – Harkintavaltalausekkeen ulottuvuus – Direktiivi 2013/32/EU – 31 ja 46 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 41 artikla – Oikeus hyvään hallintoon – 47 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Haagin alioikeus, Amsterdamin istuntopaikka, Alankomaat)

Ennakkoratkaisupyyntö koskee kolmannen maan
kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon
jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä
vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen
vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 604/2013(2)
17 artiklan 1 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 23 artiklan 3 kohdan ja 24
artiklan tulkintaa, ja sen on esittänyt Rechtbank Den Haag,
zittingplaats Amsterdam (Haagin alioikeus, Amsterdamin istuntopaikka,
Alankomaat), joka pyytää lähinnä määrittämään, mikä jäsenvaltio on
vastuussa X:n, joka on Pakistanin kansalainen, Italiassa jättämän
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä.Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdamin esittämiin
ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Kun
otetaan huomioon pääasian erityiset olosuhteet, on jätettävä
soveltamatta kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön
johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 23
artiklan 3 kohtaa ja siitä johtuvaa vastuun siirtymistä asianomaisen
henkilön Italiassa jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen
osalta, koska se estäisi vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen
järkevästi, objektiivisesti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti kyseisessä
asetuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti eikä se olisi
yhteensopivaa vilpittömän yhteistyön ja jäsenvaltioiden välisen
yhteisvastuun periaatteiden kanssa, joille yhteinen eurooppalainen
turvapaikkajärjestelmä perustuu.

2)      Kun
otetaan huomioon pääasian erityiset olosuhteet, takaisinottopyynnön
esittäminen asetuksen N:o 604/2013 24 artiklan 1 kohdan nojalla estää
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisen
järkevästi, objektiivisesti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti asetuksen
N:o 604/2013 tavoitteiden mukaisesti eikä se ole yhteensopivaa yhteisen
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustana olevien vilpittömän
yhteistyön ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteiden
kanssa, jos ensinnäkin pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset ovat olleet vastuussa hakijan kyseisen jäsenvaltion
alueella ensimmäistä kertaa oleskellessaan jättämien kansainvälistä
suojelua koskevien hakemusten käsittelystä, jos toiseksi näiden
viranomaisten päätökseen, jolla yksi näistä hakemuksista on hylätty,
kohdistuu edelleen vireillä oleva muutoksenhakumenettely ja jos
kolmanneksi nämä viranomaiset ovat antaneet hakijasta eurooppalaisen
pidätysmääräyksen, jossa pyydetään takaisinottopyynnön saavaa
jäsenvaltiota, jonka alueella kyseinen hakija oleskelee, luovuttamaan
asianomainen henkilö.

3)      Kansainvälisen
suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä
menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2013/32/EU 31 ja 46 artiklan säännöksiä luettuina yhdessä
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklan kanssa on
tulkittava siten, että sen jälkeen, kun takaisinpyyntö on esitetty
pyynnön saavalle jäsenvaltiolle Dublin III -asetuksen 24 artiklan 1
kohdan mukaisesti, pyynnön esittäneen jäsenvaltion on saatettava
mahdollisimman nopeasti päätökseen sen vastuulla oleva kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen tutkintamenettely.

4)      Asetuksen
N:o 604/2013 24 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että
jäsenvaltio, joka pyytää ottamaan kansainvälistä suojelua hakevan
henkilön takaisin, ei laiminlyö velvollisuuksiaan, jos se jättää
täsmentämättä pyynnön saavalle jäsenvaltiolle, että päätökseen, jolla se
on hylännyt asianomaisen henkilön sen alueella ensimmäistä kertaa
oleskellessaan jättämän hakemuksen, kohdistuu muutoksenhakumenettely,
joka on edelleen vireillä sen tuomioistuimissa.

5)      Asetuksen
N:o 604/2013 17 artiklan 1 kohtaa ei voida soveltaa pääasiassa esillä
olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa kansainvälistä suojelua koskeva
hakemus on jätetty jossakin muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jolle
kyseinen säännös on osoitettu.

Linkki asiaan C-213/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments