Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maksupalveluita koskevassa asiassa

18.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Maksupalvelut – Direktiivi 2007/64/EY – 4 artiklan 14 alakohta – Maksutilin käsite – Verkkosuorasäästötili, jolla oleviin varoihin on rajoittamaton pääsy mutta jossa tilillepanot ja tililtäotot on tehtävä referenssitilin kautta

Oberster
Gerichtshofin (ylin tuomioistuin, Itävalta) unionin tuomioistuimelle
esittämässä ennakkoratkaisupyynnössä esille nouseva keskeinen kysymys
koskee sitä, sisältyykö tietynlainen pankkitili, josta käytetään
nimitystä ”verkkosuorasäästötili”, jossa asiakkaalla on rajoittamaton
pääsy tilillä oleviin varoihin mutta jossa kaikki tilillepanot ja
tililtäotot kolmansille osapuolille on tehtävä toisen tilin kautta,
josta käytetään nimitystä ”referenssitili”, maksupalveluista
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2007/64/EY(2) 4 artiklan 14 alakohdan maksutilin käsitteeseen.

Käsiteltävä
asia tarjoaa unionin tuomioistuimelle ensimmäisen tilaisuuden tulkita
direktiivissä 2007/64 tarkoitettua maksutilin käsitettä. Tämä on tarpeen
pääasian oikeudenkäynnin kannalta sen ratkaisemiseksi, onko kyseessä
olevan pankkitilin osalta noudatettava direktiivissä 2007/64 säädettyjä
velvollisuuksia.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies  ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Oberster
Gerichtshofin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Maksupalveluista
sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja
2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 13.11.2007
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY 4
artiklan 14 alakohtaa on tulkittava siten, että (yön yli -muotoinen)
verkkosäästötili, jonka avulla asiakas voi tehdä (ilman pankin
myötävaikutusta) telepankkipalveluita käyttämällä tilillepanoja hänelle
kuuluvalle referenssitilille ja tililtäottoja hänelle kuuluvalta
referenssitililtä (Itävallassa Girokonto eli käyttötili), ei sisälly 4
artiklan 14 alakohdassa tarkoitetun maksutilin käsitteeseen eikä siten
kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Linkki asiaan C-191/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments