Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa asiassa

27.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Jättäminen direktiivin 2003/86 soveltamisalan ulkopuolelle – Unionin oikeussäännöt, jotka ovat kansallisen lainsäädännön nojalla välittömästi ja ehdottomasti sovellettavia – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Oikeus perheenyhdistämiseen – 15 artiklan 1 ja 4 kohta – Kieltäytyminen myöntämästä erillistä oleskelulupaa kolmannen maan kansalaiselle sen jälkeen kun hän on oleskellut viisi vuotta jäsenvaltiossa – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään velvollisuudesta läpäistä kotoutumiskoe – Menettelyä koskeva edellytys – Päivämäärä, jona erillistä oleskelulupaa koskeva hakemus on pantu vireille, on päivämäärä, josta alkaen erillinen oleskelulupa tulee voimaan

Ennakkoratkaisupyynnön on tehnyt  Raad van State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat).

Nyt käsiteltävässä
Raad van Staten (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat) vireille
panemassa ennakkoratkaisuasiassa unionin tuomioistuimen on yhtäältä
annettava ratkaisu omasta toimivallastaan tulkita oikeudesta
perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annettua neuvoston direktiiviä
2003/86/EY(2)
asiayhteydessä, jossa tämän direktiivin täytäntöön panevassa
kansallisessa lainsäädännössä on yksipuolisesti päätetty laajentaa
kyseisen direktiivin soveltamisalaa siten, että se koskee pääasioiden
kohteena olevia tilanteita, vaikka ne on nimenomaisesti jätetty kyseisen
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Unionin
tuomioistuinta pyydetään toisaalta vastaamaan siihen, onko unionin
oikeus esteenä sille, että jäsenvaltio vaatii kolmannen maan
kansalaisilta, joilla on oleskeluoikeus perheenyhdistämisen nojalla ja
jotka hakevat erillistä, perheenkokoajan oleskeluluvasta riippumatonta
oleskelulupaa, ensin uuden kotoutumiskokeen läpäisemistä, ja mistä
päivämäärästä lukien tämän erillisen oleskeluluvan vaikutukset siis
alkavat.

Vaikka
unionin tuomioistuin on jo antanut ratkaisun direktiivin 2003/86 7
artiklan kotouttamistoimenpiteestä ja arvioinut, onko Alankomaiden
vaatima kotoutumiskoe sallittu ”kotouttamistoimenpide”, jota jäsenvaltio
voi edellyttää tämän säännöksen nojalla kolmannen maan kansalaiselta,
joka haluaa käyttää perheenyhdistämismahdollisuutta, siltä ei ole sitä
vastoin koskaan tiedusteltu, voidaanko tämän direktiivin 15 artiklan 4
kohdan nojalla vaatia, että erillisen oleskeluluvan hakija suorittaa
kotoutumiskokeen toisen kerran saadakseen oleskeluoikeuden, joka on
riippumaton perheenkokoajan oikeudesta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies  ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Raad van Staten esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1)      Unionin
tuomioistuin on toimivaltainen vastaamaan kansallisen tuomioistuimen
kysymyksiin, jotka liittyvät oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003
annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY säännösten tulkintaan
riita-asioissa, jotka koskevat perheenkokoajien, jotka ovat Alankomaiden
kansalaisia, perheenjäsenten oleskeluoikeutta, siltä osin kuin
Alankomaiden lainsäädännössä on säädetty, että tätä direktiiviä
sovelletaan välittömästi ja ehdottomasti perheenjäseniin.

2)      Direktiivin
2003/86 15 artiklan 1 ja 4 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat
esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan kolmannen maan
kansalaisen, joka on oleskellut perheenyhdistämisen nojalla laillisesti
jäsenvaltion alueella yli viiden vuoden ajan, erillistä oleskelulupaa
koskeva hakemus voidaan hylätä sillä perusteella, että kansallisessa
lainsäädännössä asetettuja kotouttamisedellytyksiä ei ole noudatettu,
siltä osin kuin nämä edellytykset ovat aineellisia edellytyksiä, joista
ei säädetä direktiivin 2003/86 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa.

3)      Direktiivin
2003/86 15 artiklan 1 ja 4 kohta eivät ole esteenä sille, että
erillinen oleskelulupa voidaan myöntää kyseisen lupahakemuksen
vireillepanopäivänä ja tarvittaessa taannehtivasti tästä päivämäärästä
lukien.

Linkki asiaan C-257/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments