Eu:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

26.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 79/7/ETY – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Kansallinen valtioneläkettä koskeva järjestelmä – Sukupuolenvaihdoksen vahvistamisen edellytykset – Kansallinen lainsäädäntö, jossa tämän vahvistamisen edellytyksenä on ennen sukupuolenvaihdosta solmitun avioliiton peruuttaminen – Valtion vanhuuseläkettä ei myönnetä sukupuoltaan vaihtaneelle henkilölle hankittua sukupuolta koskevasta eläkeiästä lukien – Sukupuoleen perustuva välitön syrjintä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt 
Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistyneen kuningaskunnan ylin
tuomioistuin).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen
asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä
19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY (EYVL 1979, L 6,
s. 24) tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat MB ja Secretary of
State for Work and Pensions (työ- ja eläkeministeri, Yhdistynyt
kuningaskunta) ja jossa on kyse siitä, että MB:lle kieltäydyttiin
myöntämästä valtion vanhuuseläkettä sitä sukupuolta koskevasta
lakisääteisestä eläkeiästä lukien, jonka hän on hankkinut
sukupuolenvaihdoksella.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Miesten
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta
toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978
annettua neuvoston direktiiviä 79/7/ETY, erityisesti sen 4 artiklan
1 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa, luettuna yhdessä sen 3 artiklan
1 kohdan a alakohdan kolmannen luetelmakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdan kanssa, on tulkittava siten, että se on esteenä
kansalliselle lainsäädännölle, jossa vaaditaan, että henkilön, joka on
vaihtanut sukupuoltaan, on täytettävä paitsi fyysiset, sosiaaliset ja
psykologiset kriteerit, myös se edellytys, että hän ei ole avioliitossa
sitä sukupuolta olevan henkilön kanssa, jonka hän on
sukupuolenvaihdoksessa hankkinut, jotta hän saa oikeuden valtion
vanhuuseläkkeeseen tätä hankittua sukupuolta olevia henkilöitä
koskevasta lakisääteisestä eläkeiästä lukien.

Linkki asiaan C-451/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments