Tietosuojavaltuutetun toimisto: Uuden tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkoi tänään

25.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa. Tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen tietosuojalain hyväksyminen on viivästynyt, mutta se ei vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamiseen

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on
parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita
omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet
kuuluvat kaikille EU:n asukkaille.  Jos tietosuojaoikeuksia loukataan,
tietosuojavaltuutetulle voi tehdä pyynnön oikeuksia koskevan määräyksen
antamiseksi. Pyynnön voi tehdä, vaikka loukkaus olisi tapahtunut
toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Tietosuojasta kilpailuetua

Tietosuojauudistuksen
tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä, kun
samoja sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa.

Riskiperusteisuus
ja osoitusvelvollisuus ovat keskeisiä asioita uudessa lainsäädännössä.
Mitä suurempia riskejä henkilötietojen käsittely voi aiheuttaa, sitä
enemmän velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Lakien
noudattaminen on osoitettava riittävällä dokumentoinnilla.

Kansallinen tietosuojalaki viivästyy

Tietosuoja-asetusta
täydentävä kansallinen tietosuojalaki on yhä eduskunnan käsittelyssä.
Lain oli tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta
aletaan soveltaa. Tietosuojalain viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta
tietosuoja-asetuksen soveltamisajan alkamiseen, koska asetus on suoraan
sovellettavaa oikeutta.

Henkilötietolaki on voimassa, kunnes se
kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla. EU-oikeuden etusijaperiaatteen
vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista
lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Myös muuta kansallista
henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä on vielä tarkistamatta
suhteessa tietosuoja-asetuksen kansalliseen liikkumavaraan. Jos
organisaation henkilötietojen käsittely perustuu tällaiseen
lainsäädäntöön, sen on itse arvioitava, ettei sen soveltama lainsäädäntö
ole tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa.

Tietosuojalakiehdotus
sisältää säännöksiä myös tietosuojavaltuutetun toimivallasta.
Tietosuojavaltuutettu jatkaa henkilötietolakiin sekä
tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettuun lakiin
perustuvien tehtäviensä hoitamista. Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan
tarvitse enää tehdä henkilötietolakiin perustuvia ilmoituksia.

Tietosuojalaki
tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja
laki on vahvistettu. Tietosuojavaltuutetun uusien toimivaltuuksien
käyttöönotosta tiedotetaan, kun laki on hyväksytty.

Euroopan tietosuojaneuvosto aloittaa toimintansa

EU:n
kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan
tietosuojavaltuutetun edustajista koostuva Euroopan tietosuojaneuvosto
perustetaan huomenna Brysselissä.  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anna Hänninen osallistuvat tietosuojaneuvoston perustamiskokoukseen.

Euroopan
tietosuojaneuvosto vastaa tietosuojalainsäädännön yhdenmukaisesta
soveltamisesta Euroopan unionissa. Neuvosto antaa päätöksiä ja ohjeita
tietosuojalakien tulkinnasta.

Tietosuojaneuvosto jatkaa aikaisemman yhteistyöelimen, WP29-työryhmän toimintaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments