Maahantulokieltoa koskeva valitus on tutkittava, vaikka kansainvälistä suojelua koskeva valitus raukeaisi maastapoistumisen vuoksi

23.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ulkomaalaisasia – Päätöksen purkaminen – Oma-aloitteinen poistuminen Suomesta – Muutoksenhakuasian raukeaminen – Maahantulokielto

Kansainvälistä suojelua,
oleskelulupaa, käännyttämistä ja maahantulokieltoa koskevasta
Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli valitettu hallinto-oikeudelle.
Valittaja oli valituksen vireillä ollessa poistunut Suomesta
oma-aloitteisesti. Hallinto-oikeus oli päätöksellään rauettanut
valituksen ulkomaalaislain 198 a §:n nojalla.

Ulkomaalaislain 198 a
§:n mukaan hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voi tehdä
päätöksen kansainvälistä suojelua koskevan muutoksenhakuasian
raukeamisesta, jos valittaja on oma-aloitteisesti, ilman
viranomaistoimenpiteitä, poistunut Suomesta tai hänen katsotaan
todennäköisesti poistuneen Suomesta 95 c §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 198 a
§:ää voidaan soveltaa vain kansainvälistä suojelua koskeva asian
raukeamiseen, eikä sen perusteella muutoksenhakuasia raukea siltä osin
kuin se koskee turvapaikanhakijalle määrättyä maahantulokieltoa.
Valittaja oli hallinto-oikeudessa lisäksi nimenomaisesti ilmoittanut
valittavansa maahantulokiellosta, joten hallinto-oikeuden olisi tullut
tutkia valitus tältä osin. Koska hallinto-oikeus oli rauettanut sille
tehdyn valituksen käsittelyn myös valittajalle määrätyn
maahantulokiellon osalta, päätös purettiin tältä osin
hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohdan ja saman pykälän 2
momentin perusteella. Asia palautettiin hallinto-oikeudelle
maahantulokiellon osalta uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments