Eu:n tuomioistuin Unionin tuomioistuin vahvistaa, että rituaaliteurastuksia ilman tainnutusta voidaan suorittaa vain hyväksytyssä teurastamossa

29.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten hyvinvoinnin suojelu lopetuksen hetkellä – Uskonnollisten rituaalien määrittämät erityiset teurastusmenetelmät – Muslimien uhrijuhla – Asetus (EY) N:o 1099/2009 – 2 artiklan k alakohta – 4 artiklan 4 kohta – Velvollisuus suorittaa rituaaliteurastus asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia vastaavassa teurastamossa – Pätevyys – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 10 artikla – Uskonnonvapaus – SEUT 13 artikla – Uskonnollisia rituaaleja koskevien kansallisten tapojen kunnioittaminen

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Brysselin
hollanninkielinen alioikeus, Belgia)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24.9.2009 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (EUVL 2009, L 303, s. 1, ja
oikaisu EUVL 2014, L 326, s. 5) 4 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä
tämän asetuksen 2 artiklan k alakohdan kanssa, pätevyyttä.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat useat Vlaams
Gewestin (Flanderin hallintoalue, Belgia) alueella toimivat
muslimiyhdistykset ja moskeijoiden kattojärjestöt sekä Vlaams Gewest
(jäljempänä Flanderin hallintoalue) ja joka koskee Vlaamse minister van
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijnin
(Flanderin liikenteestä, yleisistä töistä, Brysselin flaaminkielisestä
reuna-alueesta, matkailusta ja eläinten hyvinvoinnista vastaava
ministeri, jäljempänä Flanderin alueministeri) tekemää päätöstä, jonka
mukaan tainnuttamattomien eläinten rituaaliteurastusta islamilaisen
uhrijuhlan aikana ei vuodesta 2015 alkaen enää sallita Flanderin
hallintoalueen kuntiin perustetuissa tilapäisissä teurastuslaitoksissa.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Ennakkoratkaisukysymyksen
tarkastelu ei ole tuonut esiin mitään seikkaa, joka vaikuttaisi
eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24.9.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1099/2009 4 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä sen
2 artiklan k alakohdan kanssa, pätevyyteen Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 10 artiklaan ja SEUT 13 artiklaan nähden.

Linkki asiaan C-426/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments