EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25.5. alkaen

24.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Omat tietonsa saa rekisterin pitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Tietojen korjaamiselle tulee määräaika.

EU:n
tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018.
Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön
oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on
jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä
pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat
tiedot.

Uudistuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa
saa rekisterin pitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin
siirtää järjestelmästä toiseen.

Tietosuojauudistus koskee kaikkia
EU:n jäsenvaltioita. Se merkitsee, että oikeudet omiin henkilötietoihin
ovat samat, vaikka olisi asioinut esimerkiksi verkkokaupassa, joka
toimii toisessa EU-maassa.

Tietojen korjaamiselle tulee määräaika

Henkilötietoja
käsittelevän yrityksen, yhteisön tai viranomaisen on oikaistava
virheelliset henkilötiedot ja poistettava esimerkiksi tarpeeton tai
vanhentunut henkilötieto. Korjauksiin on ryhdyttävä ilman aiheetonta
viivytystä, normaalitapauksissa viimeistään kuukauden kuluessa oikaisu-
tai poistopyynnön vastaanottamisesta.

Henkilötietoja koskevasta
tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjän on ilmoitettava
tietosuojavaltuutetulle viimeistään 72 tunnin kuluessa loukkauksen
ilmitulosta, jos tietoturvaloukkaus uhkaa ihmisten oikeuksia ja
vapauksia. Tietyissä tapauksissa tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava
myös rekisteröidylle henkilölle.

Niin sanotun yhden luukun
periaatteen mukaisesti yrityksen tarvitsee asioida rajat ylittävissä
asioissa vain yhden tietosuojaviranomaisen kanssa, vaikka yritys toimisi
useassa jäsenvaltiossa. Sama koskee kansalaista, jos hän haluaa
esimerkiksi tehdä valituksen toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen
toiminnasta.

Eduskunnan käsittelyssä asetusta täydentävä tietosuojalaki

Eduskunnassa
on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys tietosuojalaiksi. Sillä
täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Esityksen mukaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan
lapselle edellyttäisi, että lapsi on vähintään 13-vuotias. Tätä
nuoremman lapsen osalta rekisterinpitäjän olisi tarkistettava, että
lapsella on vanhempien suostumus esimerkiksi sosiaalisen median
palvelujen käyttämiseen.

Tietosuojalailla myös säädettäisiin
poikkeuksista tietosuoja-asetukseen tietyissä kysymyksissä sekä
keskitettäisiin tietosuoja-asioihin liittyvät viranomaistehtävät
tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

Asetus: CELEX_32016R0679_FI_TXT (pdf) (968.6 KB)

EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25.5. alkaen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments