Sosiaaliviraston harhaanjohtava kirje oli painava syy takautuvalle elatustuelle

6.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus:

Elatustuki – Hakemuksen myöhästyminen – Painava syy

A:n oli adoptoinut rekisteröidyn
parisuhdekumppaninsa lapsen (perheensisäinen adoptio), ja
Kansaneläkelaitos oli A:n hakemuksesta lakkauttanut elatustuen 1.12.2009
lukien. Sittemmin A oli hakenut lapsesta elatustukea 6.4.2015 jätetyllä
hakemuksella 1.12.2009 lukien ja kertonut, että elatustuki oli
virheellisesti lakkautettu, koska A oli saanut kaupungin
sosiaalivirastolta tietoa, että oikeus elatustukeen lapsesta olisi
lakannut, kun A:n huoltajuus lapseen tuli perheensisäisen adoption
johdosta voimaan. Vakuutusoikeus katsoi, että viranomaisen
harhaanjohtavaa ja puutteellista neuvontaa voitiin pitää
elatustukilaissa tarkoitettuna painavana syynä myöntää elatustukea
pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen tuen hakemista.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia
palautettiin Kansaneläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Adoptioprosessin aikana kaupungin
sosiaalivirasto oli ilmoittanut, että adoption voimaan tullessa oikeus
elatustukeen lakkaa ja siitä on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle.
Kansaneläkelaitos oli A:n hakemuksesta lakkauttanut elatustuen 1.12.2009
lukien. A oli oheistanut hakemukseensa sosiaaliviraston kirjeen, jonka
mukaan, mikäli lapsesta maksetaan elatustukea, A:n rekisteröidyn
parisuhdekumppanin kannattaa olla asiassa yhteydessä
Kansaneläkelaitoksen toimistoon, jotta hän välttyisi tuen
takaisinperinnältä.

Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n
elatustukihakemuksen ajalta 1.12.2009 – 30.11.2014, koska hakemus oli
myöhästynyt eikä A ollut esittänyt sellaista syytä, jonka vuoksi
elatustuki voitaisiin myöntää takautuvasti kolmea kalenterikuukautta
pidemmältä ajalta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments