Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Bryssel II asetuksen soveltamisalasta

12.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – Soveltamisala – Tapaamisoikeuden käsite – Sovellettavuus isovanhempiin

 Isoäiti tahtoo
käyttää oikeutta tavata lapsenlapsensa. Kuuluuko sellaista hakemusta
koskeva riita-asia asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamisalaan? Tämä on sisällöltään Varhoven kasatsionen sadin (ylin kassaatiotuomioistuin, Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisukysymys.

Käsiteltävä
asia tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden lausua nyt
ensimmäistä kertaa asetuksen N:o 2201/2003 soveltamisesta
tapaamisoikeutta koskevaan isovanhempien hakemukseen sen
selvittämiseksi, onko tuomioistuin, joka on toimivaltainen lausumaan
kyseisen oikeuden käyttöä koskevista yksityiskohdista, määritettävä
kyseisen asetuksen vai jäsenvaltioiden kansainvälisen yksityisoikeuden
sääntöjen perusteella. Asetuksessa tunnustetaan lapsen asuinpaikan
tuomioistuinten toimivalta erityisesti läheisyysperusteen nojalla.
Seuraavan analyysin tavoitteena on siten määrittää toimivaltainen
tuomioistuin tapaamisoikeutta koskevissa asioissa ilman sisältöä
koskevien näkökohtien tarkastelua.

Ennen
kaikkea on korostettava, ettei tätä asiaa voida analysoida erillään
perustavaa laatua olevasta kysymyksestä: lapsen tarpeesta ylläpitää
henkilökohtaisia suhteita isovanhempiinsa, edellyttäen, ettei se ei ole
vastoin hänen etuaan. Sen vuoksi tulkittaessa asetusta N:o 2201/2003
vanhempainvastuun osalta lähtökohtana on nyt pidettävä lapsen etua
koskevaa periaatetta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Varhoven
kasatsionen sadin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY)
N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2201/2003 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaan ja 2 artiklan 10 kohtaan
sisältyvää tapaamisoikeuden käsitettä on tulkittava siten, että se
koskee myös isovanhempien oikeutta tavata lapsenlapsiaan.

Linkki asiaan C-335/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments