EU:n tuomioistuimen tuomio Uberia koskevassa asiassa

10.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetusalan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY – Palvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 98/34/EY – Tietoyhteiskunnan palvelut – Tietoyhteiskunnan palveluja koskeva määräys – Käsite – Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille – Rangaistusseuraamukset

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  tribunal de grande instance de Lille
(Lillen alioikeus, Ranska).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan
palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa
noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 98/34/EY (EYVL 1998, L 204, s. 37), sellaisena
kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 98/48/EY (EYVL 1998, L 217, s. 18) (jäljempänä
direktiivi 98/34), 1 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan ja palveluista
sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/123/EY (EUVL 2006, L 376, s. 36) 2 artiklan 2 kohdan
d alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty rikostuomioistuimessa, jossa asia on saatettu
vireille suoralla haasteella ja jossa asianomistaja on esittänyt
vaatimuksia, vireille pannussa oikeudenkäynnissä, jossa Uber France
SAS:ää syytetään siitä, että se on ottanut lainvastaisesti käyttöön
järjestelmän, jolla luodaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien
ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia
haluavien henkilöiden välille.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Teknisiä
standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia
määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta
menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY,
1 artiklaa ja palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdan
d alakohtaa on tulkittava siten, että kansallinen säännöstö, jossa
säädetään rikosoikeudellisista seuraamuksista sellaisen järjestelmän
käyttöönoton osalta, jolla asiakkaita saatetaan yhteen sellaisten
henkilöiden kanssa, jotka suorittavat vastikkeellisesti
henkilökuljetuksia tieliikenteessä alle 10-paikkaisilla ajoneuvoilla,
vaikkei heillä ole tähän lupaa, koskee ”kuljetusalan palvelua” siltä
osin kuin sitä sovelletaan älypuhelimen sovelluksen välityksellä
tarjottuun välityspalveluun, joka on erottamaton osa kokonaispalvelua,
jonka pääasiallinen osatekijä on kuljetuspalvelu. Tällainen palvelu ei
kuulu näiden direktiivien soveltamisalaan.

Linkki asiaan C-320/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments