EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta perheenyhdistämiseen

12.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

nnakkoratkaisupyyntö – Oikeus perheenyhdistämiseen – Direktiivi 2003/86/EY – 2 artiklan f alakohta – Käsite “ilman huoltajaa tuleva alaikäinen” – 10 artiklan 3 kohdan a alakohta – Pakolaisen oikeus perheenyhdistämiseen vanhempiensa kanssa – Pakolainen, joka on alle 18-vuotias saapuessaan jäsenvaltion alueelle ja jättäessään turvapaikkahakemuksen mutta täysi-ikäinen ajankohtana, jona häntä koskeva turvapaikan myöntämispäätös tehdään ja jona hän tekee perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen – Ratkaiseva päivämäärä sen arvioimisen kannalta, onko asianomainen ”alaikäinen”

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt rechtbank Den Haag (Haagin alioikeus, Alankomaat)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston
direktiivin 2003/86/EY (EUVL 2003 L 251, s. 12) 2 artiklan f alakohdan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisuyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Eritrean
kansalaiset A ja S sekä staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(turvallisuus- ja oikeusasioista vastaava valtiosihteeri, Alankomaat)
(jäljempänä valtiosihteeri) ja jossa on kyse siitä, että viimeksi
mainittu kieltäytyi myöntämästä heille ja heidän kolmelle alaikäiselle
pojalleen tilapäistä oleskelulupaa perheenyhdistämistä varten heidän
vanhimman tyttärensä kanssa.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Oikeudesta
perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY
2 artiklan f alakohtaa, luettuna yhdessä sen 10 artiklan 3 kohdan
a alakohdan kanssa, on tulkittava siten, että kolmannen maan kansalaista
tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka oli alle 18-vuotias saapuessaan
jäsenvaltion alueelle ja jättäessään turvapaikkahakemuksen tässä
valtiossa mutta joka turvapaikkamenettelyn kuluessa tulee
täysi-ikäiseksi ja jolle myönnetään tämän jälkeen pakolaisasema, on
pidettävä tässä säännöksessä tarkoitettuna alaikäisenä.

Linkki asiaan C-550/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments