Oikeudenkäyntiavustajia koskevaa sääntelyä arvioidaan uudelleen

16.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeri Antti Häkkänen haluaa perusteellisen keskustelun lupalakimiesjärjestelmästä ja sen mahdollisista muutostarpeista.

– Lupalakimiehet toimivat asiamiehinä
oikeusprosesseissa ja sitä kautta toteuttavat kansalaisten oikeusturvaa.
Lupalakimiehiä koskevalla sääntelyllä on suora yhteys oikeusturvaan.
Tänä keväänä on syytä käydä perusteellinen keskustelu asiamiesten
osaamistason ja muiden elementtien sääntelyn kehitystarpeista. Lähetämme
muutostarpeita arvioivan muistiomme lausunnolle, ministeri Häkkänen
sanoi.

Suomessa oikeudenkäyntiavustajien osaamista säännellään
niin sanotulla lupalakimieslailla, joka tuli voimaan vuoden 2013 alusta.
Vuodesta 2014 lähtien oikeudenkäynnissä on saanut toimia avustajana
vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut lakimies.
Muutoksilla on haluttu parantaa oikeudenkäyntien asianosaisten
oikeusturvaa ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytyksiä.


Oikeudenmukaiseen tuomioistuinprosessiin tarvitaan ammattitaitoinen
tuomioistuimen henkilöstö, syyttäjät ja asiamiehet. Se, että
oikeussalissa avustajana voi toimia vain tietyn osaamistason osoittanut
juristi, on mielestäni tärkeä kysymys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
turvaamisen kannalta, Häkkänen sanoi.

Lupalakimiesjärjestelmän
käyttöönoton jälkeen on kuitenkin tuotu esiin, että laki on osittain
tulkinnanvarainen ja puutteellinen. Tarvetta muutoksille on nähty muun
muassa luvan myöntämisen edellytyksissä, valvonnan laajuudessa, luvan
peruuttamisen edellytyksissä, avustajien palkkioriitojen käsittelyssä ja
oikeuskanslerin muutoksenhakuoikeuden laajuudessa. Häkkäsen mukaan tämä
antaa aiheen avoimeen keskusteluun siitä, tulisiko lakia lähteä
muuttamaan.

– Tärkeimpänä asiana on pitää kiinni siitä, että
oikeudenkäyntiavustajien osaamisen minimitaso turvataan. Tärkeää on
kuitenkin myös se, ettei kynnys oikeudenkäyntiavustajaksi pääsemiseen
nouse liian suureksi, sillä lakimiesten yksi perinteisimpiä tehtäviä on
toimia oikeudenkäyntiavustajana. Pidän tärkeänä, että nyt käydään
perusteellinen keskustelu siitä, mikä on minimiosaamisen taso, joka
tuomioistuinjuristiksi pääsemiseltä edellytetään.

Oikeusministeriössä
laadittu arviomuistio aloitteissa esiintuoduista mahdollisista lain
muutostarpeista lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Häkkäsen mukaan
asiassa saatavan lausuntopalautteen perusteella arvioidaan, millaisin
toimiin on mahdollisesti aihetta ryhtyä lupalakimiesjärjestelmän
kehittämiseksi.

Liitteenä arviomuistio

Ministeri Häkkäsen puhe

Tiedote:  Ministeri Häkkänen: Oikeudenkäyntiavustajia koskevaa sääntelyä arvioidaan uudelleen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments