EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

16.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 12 ja 46 a–46 c artikla – Samanlaiset etuudet – Käsite – Päällekkäisyyttä estävä sääntö – Käsite – Edellytykset – Kansallinen oikeussääntö, jossa säädetään pysyvän täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä täydentävästä etuudesta vähintään 55-vuotiaille työntekijöille – Täydentävän etuuden maksamisen keskeyttäminen, jos työntekijä on työssä tai saa vanhuuseläkettä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Kastilia ja Léonin ylioikeus, Espanja).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin
ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle
saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97
(EYVL 1997, L 28, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.2008
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 592/2008 (EUVL 2008, L 177, s. 1) (jäljempänä asetus N:o 1408/71),
4, 12 ja 46 a–46 c artiklan sekä sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1) 3, 10 ja
53–55 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö
pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat yhtäältä Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) (kansallinen sosiaaliturvalaitos)
ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (yleinen
sosiaaliturvakassa) ja toisaalta José Blanco Marqués ja jossa on
kyseessä INSS:n päätös keskeyttää hänelle myönnetyn, pysyvän täyden
työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä täydentävän etuuden
maksaminen sillä perusteella, että hän saa vanhuuseläkettä Sveitsistä.

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Pääasiassa
kyseessä olevan kaltainen kansallinen säännös, jonka mukaan pysyvän
täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä täydentävän
etuuden maksaminen keskeytetään siksi ajaksi, jona tämän etuuden saaja
saa vanhuuseläkettä toisesta jäsenvaltiosta tai Sveitsistä, on
sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna
2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena
kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, 12 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu etuuksien pienentämistä koskeva säännös.

2)      Asetuksen
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle
saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella N:o 592/2008, 46 a artiklan 3 kohdan a alakohtaa on
tulkittava siten, että siinä mainittu käsite ”ensiksi mainitun
jäsenvaltion lainsäädännössä” on ymmärrettävä niin, että se kattaa myös
kansallisen ylimmän tuomioistuimen kansallisesta lain säännöksestä
tekemän tulkinnan.

3)      Pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisen, pysyvän täyden työkyvyttömyyden perusteella
maksettavaa eläkettä täydentävän etuuden, joka on myönnetty
työntekijälle jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, ja saman työntekijän
Sveitsistä saaman vanhuuseläkkeen on katsottava olevan asetuksessa
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna
asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 592/2008, tarkoitetulla tavalla samanlaisia.

4)      Asetuksen
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle
saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella N:o 592/2008, 46 b artiklan 2 kohdan a alakohtaa on
tulkittava siten, että yleisestä sosiaaliturvajärjestelmästä
suoritettavista etuuksista 21.6.1972 annetun lain 24/1972 soveltamisesta
21.6.1972 annetun asetuksen 1646/1972 (Decreto 1646/1972 para la
aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones
del Régimen General de la Seguridad Social) 6 §:stä johtuvan säännön
kaltaista päällekkäisyyttä estävää kansallista sääntöä ei voida soveltaa
etuuteen, joka lasketaan asetuksen N:o 1408/71 46 artiklan 1 kohdan
a alakohdan i alakohdan mukaisesti, jos tätä etuutta ei mainita mainitun
asetuksen liitteessä IV olevassa D osassa.

Linkki asiaan C-431/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments