EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

2.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY – Maatilojen neuvontapalveluja koskevaan julkiseen hankintaan liittyvä sopimuksentekomenettely – Kysymys siitä, onko kyseessä julkista hankintaa koskeva sopimus – Palvelujen hankintaa koskeva järjestelmä, jossa palveluntarjoajaksi hyväksytään kaikki ennakolta asetetut edellytykset täyttävät talouden toimijat – Järjestelmä, joka ei ole myöhemmin avoin muille talouden toimijoille

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt korkein hallinto-oikeus (Suomi)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/18/EY (EUVL 2004, L 134, s. 114) 1 artiklan 2 kohdan
a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Maria Tirkkosen vireille panemassa asiassa, joka
koskee sitä, että Maaseutuvirasto hylkäsi hänen tarjouksensa, jonka hän
esitti tullakseen valituksi ”Neuvo 2020 – Maatilojen
neuvontajärjestelmän” osion ”tuotantoeläimet,
terveydenhoitosuunnitelmat” neuvojaksi.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Julkisia
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan
2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä direktiivissä
tarkoitettuna julkista hankintaa koskevana sopimuksena ei ole pidettävä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaista maatilojen neuvontajärjestelmää,
jossa julkinen yksikkö valitsee kaikki talouden toimijat, jotka
täyttävät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka ovat
suorittaneet hyväksyttävästi kyseisessä tarjouspyynnössä mainitun
tentin, vaikka yhtään uutta toimijaa ei voida hyväksyä kyseisen
järjestelmän rajattuna voimassaoloaikana.

Linkki asiaan C-9/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments